Botilbud og forvaltninger kan igen søge om hjælp til voldsforebyggelse

27-06-2019

Socialstyrelsen tilbyder indsatsforløb, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud. Forløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer på området og kan søges af forvaltninger og sociale botilbud. Vi har åbnet for en ny ansøgningsrunde. HUSK, at der også er mulighed for korte forløb! Ansøgningsfrist: 5. september 2019.

På mange sociale botilbud forekommer voldsomme episoder aldrig eller kun meget sjældent. På andre sociale botilbud er voldsomme episoder en løbende udfordring, og nogle steder endda en del af hverdagen.

Skældsord, trusler og fysisk vold har store konsekvenser for trivslen for både medarbejderne og borgerne og dermed også for kvaliteten af den socialfaglige indsats. Uanset hvor sjældent eller ofte voldsomme episoder forekommer, er det derfor vigtigt at forebygge.

Socialstyrelsen tilbyder derfor en række indsatsforløb til botilbud, boformer for hjemløse og ledelsesniveauet i de regionale og kommunale forvaltninger. Forløbene skal understøtte implementeringen af de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder og fremme trivsel og tryghed for både borgerne og medarbejderne.

Til både tilbud og forvaltninger

Indsatsforløbene er rettet mod kommuner, regioner og private tilbud, der enten har et behov for at styrke deres arbejde med at forebygge voldsomme episoder og fremme tryghed og trivsel, eller som ønsker at øge deres generelle kompetencer på området.

Botilbudsforløb - korte og lange

Botilbuddene tilbydes både korte forløb á op til 6 måneders varighed og forløb á 12 måneders varighed.  

Forløbene sætter fokus på vidensgrundlaget til forebyggelse af voldsomme episoder og på analyse af den lokale praksis på området. Tilbuddet udvælger herefter de indsatsområder, man vil arbejde med, og igangsætter udviklingsaktiviteter, der understøtter tilbuddets mål med indsatsen. Forløbene afsluttes med fokus på resultater og forankring.

Modellen for indsatsforløbene er udviklet af Socialstyrelsen på baggrund af bl.a. dialog med praksis og to pilotforløb.

Et forløb på 12 måneder adskiller sig fra et kort forløb på op til 6 måneder ved at indeholde en mere omfattende analyse samt tilbud om kompetenceudvikling af 1-2 dages varighed for alle relevante medarbejdere.   

Forvaltningsforløb á 4 - 12 måneder

Forløbene til forvaltningerne varer mellem 4-12 måneder og kan søges af ledelsesniveauet i kommuner og regioner. Der tages også her udgangspunkt i lokale behov og de samme indholdselementer, der er skitseret i indsatsforløbene på botilbudsniveau.

Forvaltningen kan i dialog med Socialstyrelsen vælge at fokusere helt eller delvist på udvalgte temaer i det voldsforebyggende arbejde med afsæt i, hvor man i forvejen har arbejdet med forebyggelse af voldsomme episoder på forvaltningsniveauet, og hvor man ser de største behov.

Der kan både søges om forvaltningsforløb for hele botilbudsområdet eller for et udvalgt område af forvaltningen, eksempelvis alene for en række socialpsykiatriske botilbud.

Praktiske oplysninger

Der gennemføres op til 25 forløb pr. år i perioden 2018-20.

Der er ansøgningsfrist d. 5. september 2019. Der er udarbejdet en ansøgningsvejledning, hvor man kan læse mere om indholdet af de tre typer af forløb, det forventede udbytte mv.

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet

Se de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud

Senest opdateret 12-08-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her