Voksne med udviklingshæmning har gavn af metoden KRAP

05-06-2018

Metoden Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) understøtter, at voksne, der har udviklingshæmning og bor på botilbud, fastholder deres praktiske færdigheder. Det er en vigtig forudsætning, at metoden bruges systematisk. Det viser en ny evaluering. Medarbejderne oplever også mindre problemskabende adfærd og færre konflikter.

Mange botilbud arbejder ud fra en anerkendende tilgang uden at have en fast metode eller bruge bestemte redskaber.

KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik – er et integreret socialpædagogisk system, der kan bruges i forbindelse med mange målgrupper. Nu er der også udviklet en egentlig metode, som er specifikt målrettet voksne, der har udviklingshæmning og bor på et længerevarende botilbud. Metoden er blevet modnet og afprøvet i fem kommuner i et fireårigt projekt og har vist gode resultater.

KRAP er udviklet på baggrund af mange års erfaringer med, hvad der virker i praksis. I arbejdet med KRAP er der fokus på borgerens ressourcer og med en anerkendende tilgang støttes borgeren i sine personlige og sociale kompetencer mv. KRAP hviler på et bredt metodisk og teoretisk fundament og kombineres med konkrete praksisrettede redskaber.

Bedre praktiske færdigheder og færre konflikter

Det er en del af KRAP, at medarbejdere og borgere arbejder med individuelt opsatte mål på kort sigt. Voksne med udviklingshæmning er en meget differentieret målgruppe, og for en del kan det, at borgeren fastholder sine kompetencer, være et mål. Evalueringen vise her, at de borgere, der har modtaget KRAP-indsatsen, i væsentlig  højere grad end kontrolgruppen fastholder deres funktionsniveau i forhold til praktiske færdigheder i hjemmet.

Evalueringens resultater kan desuden tyde på, at det er de botilbud, hvor medarbejderne har arbejdet mest loyalt med metoden, der opnår de bedste resultater for borgerne.

Flere botilbud oplever, at arbejdet med metoden KRAP har medført mindre problemskabende adfærd, færre konflikter og mindre uro. Medarbejderne vurderer, at det skyldes arbejdet med en systematisk afdækning af, hvad der sker inden borgeren oplever en frustration. 

Medarbejderne er glade for tilgangen og udtrykker stor begejstring for uddannelsesforløbet. Det er særligt lykkedes for medarbejderne at få implementeret det mindset, der ligger i KRAP. Det har styrket deres fælles sprog og det pædagogiske arbejde med fokus på en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang.

Økonomien i KRAP

Den økonomiske analyse viser, at når KRAP er implementeret, bruger botilbuddene 0,3 time om ugen pr. borger ud over den normale indsats.  Det svarer til 135 kr. om ugen pr. borger.

Evalueringen er gennemført af Rambøll og er finansieret af satspuljen for 2014-2017. Samtidig med evalueringen udgives en metodebeskrivelse, en manual og en implementeringsguide. Disse materialer er udarbejdet af Rambøll i samarbejde med PsykologCentret og Socialstyrelsen og er alle tre tilpasset voksne med udviklingshæmning på botilbud.

Evaluering af KRAP til voksne med udviklingshæmning

Manual til metoden KRAP til voksne med udviklingshæmning

Om metoden KRAP (metodebeskrivelse)

Implementeringsguide til metoden KRAP

Senest opdateret 20-09-2018

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her