VISO har nu valgt sine nye leverandører på voksenområdet

19-03-2018

VISO indgår kontrakt med 32 leverandører om specialrådgivnings- og udredningsydelser på voksenområdet. De fleste er også i dag VISO-leverandører. VISO får med udbuddet færre, men robuste leverandører, der udgør stærke vidensmiljøer og kan basere deres rådgivning på praksis.

Udbud af VISO-ydelser om specialrådgivning og udredning på voksenområdet er nu afsluttet. VISO modtog 201 tilbud og indgår nu kontrakt med i alt 32 leverandører, der kan levere ydelser på et eller flere af de udbudte målgruppeområder.

De fleste af dem er allerede VISO-leverandører, og Socialstyrelsen forventer ikke, at brugerne af VISOs ydelser vil komme til at opleve større ændringer.

Mindre, men robust leverandørnetværk

Socialstyrelsen har haft et ønske om, at leverandørerne skal være fagligt og økonomisk bæredygtige organisationer, der udgør stærke vidensmiljøer og kan basere deres rådgivning på praksis. Det har betydet, at store organisationer generelt har klaret sig bedre end små organisationer i vurderingen.

De valgte leverandører kan både tilbyde specialrådgivning og udredning, og de har i stort omfang et dagligt samspil mellem vidensarbejde og socialfaglig praksis. Der er således tale om robuste organisationer, hvor viden forankres i organisationen frem for hos en enkelt specialist.

Derfor får VISO nu færre leverandører på voksenområdet end hidtil.  

Større systematik og gennemsigtighed

Med udbuddet opnår VISO en større systematik i valget af leverandører, både når der skal indgås nye kontrakter og i den konkrete tildeling af sager til leverandørerne. På denne måde får vi en større gennemsigtighed i valget af leverandører.

Socialstyrelsen følger udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde og vil således være opmærksom på, om der kan komme utilsigtede konsekvenser af, at VISOs leverandørnetværk på voksenområdet nu bliver mindre end tidligere.

Se resultaterne af VISOs udbud

Udbud af flere VISO-ydelser

Hvis VISO erfarer, at vi har udækkede behov for ydelser i forhold til én eller flere målgrupper, vil konkurrencen blive genåbnet, eller der vil blive iværksat nye udbud.

På nuværende tidspunkt har der vist sig behov for at udbyde følgende målgruppeområder under overskriften "Social udsathed":

  1. Social udsathed, psykiske vanskeligheder og en flerhed af funktionsnedsættelser
  2. Social udsathed, psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug
  3. Social udsathed og tværkulturelle problemstillinger.

Alle målgrup­perne omfatter borgere i alderen fra 18 år og opefter.

Du kan læse mere om dette på VISOs udbudsside her på Socialstyrelsen.dk i starten af april.

Herudover sætter Socialstyrelsen ydelser vedr. børn og voksne med NCL diagnose (Neuronal Ceroid Lipofuscinoser), herunder Spielmeyer-Vogt sygdommen, i udbud i løbet af 2018. Da disse ydelser på flere måder adskiller sig fra VISOs øvrige ydelser, vil de blive udbudt særskilt.

Læs mere om VISOs udbud

Viser der sig senere behov for yderligere udbud af VISO-ydelser, vil det også blive annonceret på Socialstyrelsen.dk og i nyhedsbrevet.

Senest opdateret 19-03-2018

Kontakt

Rikke Søndergaard

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her