Unge i hjemløshed profiterer af en helhedsorienteret indsats

21-06-2018

Unge, der er hjemløse eller i risiko for det, har ofte komplekse udfordringer. Men mange af dem har gavn af en koordineret indsats, der kombinerer tildeling af bolig med social støtte. Det viser en ny evaluering. Manglen på billige boliger er dog en udfordring.

Hjemløshed blandt unge er et voksende problem. Det har tydeliggjort behovet for at udvikle indsatser, der er særligt målrettet disse unge.

Det er baggrunden for et projekt, som Socialstyrelsen igangsatte i 2014 i samarbejde med 10 kommuner. Nu foreligger evalueringen af projektet, som har haft fokus både på unge, der allerede var ramt af hjemløshed, og unge der var i risiko for at blive det.

Indsatsen i projektet baserer sig på Housing First-tilgangen, hvor den unge tilbydes både en boligløsning og en målrettet social indsats, bl.a. gennem to evidensbaserede bostøttemetoder Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM).

Housing First-tilgangen kombineres med en særlig samarbejdsmodel, der skal sikre koordineringen mellem myndighed og udfører og dermed helhedsorienteringen i indsatsen.

Kombinationen af samarbejde og bostøtte er virksom

Evalueringen tyder på, at når samarbejdsmodellen og bostøtten kombineres, resulterer det i en indsats, der har potentiale til både at hjælpe unge ud af hjemløshed og til at forebygge hjemløshed for de unge i risikogruppen.

Især udsatte unge med forholdsvis komplekse problemer har brug for, at det både sikres, at indsatsen til dem er velkoordineret på forvaltningsniveau, og at der er en tæt praktisk og social støtte i dagligdagen.

Evalueringen viser også, at de unge gennemgående styrker deres evne til at mestre hverdagen, herunder deres økonomi, og at nogle unge får styrket deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. Der er også flere unge, der oplever fremskridt end det modsatte, når man ser på deres trivsel.

Generelt er der dog mange af de unge, som hverken oplever fremgang eller tilbagegang på de forskellige dimensioner. Det er ifølge evalueringen forventeligt, da mange af de unge har komplekse problemer, bl.a. med misbrug, og man derfor ikke kan regne med, at deres livssituation ændres markant på forholdsvis kort tid.

Det er afgørende for Housing First-tilgangen, at de unge tilbydes en bolig samtidig med iværksættelsen af den sociale indsats. Kommunerne har været meget metode-tro, men har været udfordret af en mangel på små, billige boliger.

I alt 598 unge er startet op i indsatsen, og 533 unge har modtaget hele forløbet. 68 % af de unge var i hjemløshed ved projektstart, mens 31 % var i risiko for det.

Metodehåndbog, redskaber og implementeringsguide

Rambøll har sammen med VIVE forestået evalueringen for Socialstyrelsen og har også udarbejdet en detaljeret metodehåndbog og et redskabshæfte til fagpersoner samt en mindre guide om implementering mv. til beslutningstagere m.fl..

Evaluering: En helhedsorienteret og tidlig indsats mod hjemløshed blandt unge og unge i risiko for hjemløshed

Metodehåndbog: Samarbejdsmodellen og bostøtte til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed 

Redskaber: Samarbejdsmodellen til unge i hjemløshed og risiko for hjemløshed

Guide til beslutningstagere m.fl.: Samarbejdsmodellen og tidlig indsats mod hjemløshed blandt unge i hjemløshed og risiko for hjemløshed

Senest opdateret 21-06-2018

Få rådgivning

Kender du Socialstyrelsens rådgivningsindsats på hjemløshedsområdet?

Læs om rådgivningstilbuddet

Kend metoderne

Socialstyrelsens indsats mod hjemløshed hviler bl.a. på princippet om Housing First og metoderne CTI og ICM,

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her