Tilsynsreformen er nu blevet evalueret

23-05-2018

Lov om socialtilsyn trådte i kraft i 2014. Nu foreligger en evaluering, og den konkluderer, at de politiske intentioner med reformen overordnet er indfriet. Den peger dog også på et behov for fortsat at styrke ensartethed og systematik i tilsynsopgaven.

Lov om socialtilsyn (tilsynsreformen) trådte i kraft 1. januar 2014. Målsætningen var bl.a. at skabe et mere professionelt og uafhængigt tilsyn og sikre, at alle sociale døgntilbud, plejefamilier og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud godkendes og løbende modtager tilsyn.

Nu foreligger en evaluering af tilsynsreformen, og den konkluderer, at de politiske intentioner med reformen overordnet er indfriet, og at de centrale elementer i reformen er blevet implementeret.

Tilsyn foregår efter intentionerne

Der er blevet oprettet fem uafhængige, kommunalt forankrede socialtilsyn, som alle besidder relevante kompetencer inden for jura, økonomi og socialfaglige metoder og tilgange. Udmøntningen af tilsynet er generelt sket i overensstemmelse med intentionerne i tilsynsreformen. Stort set alle tilbud og plejefamilier har modtaget et tilsynsbesøg i 2017, og der bruges generelt både anmeldte og uanmeldte besøg.

Whistleblowerordningen er taget i brug og anvendes i stigende grad. Det giver tilsynet relevante oplysninger fra bl.a. borgere, ansatte og andre informanter, som tilsynet ellers ikke ville have fået.

Langt de fleste sociale tilbud og plejefamilier er tilfredse med socialtilsynet og oplever at have et godt samarbejde med tilsynet. De fleste tilbud og plejefamilier vurderer desuden, at tilsynet bidrager til deres udvikling og læring. 

Behov for at udvikle praksis på enkelte områder

Evalueringen viser imidlertid også, at der på enkelte områder fortsat er behov for at udvikle praksis. Dels for fortsat at styrke en ensartet og systematisk varetagelse af tilsynsopgaven og dels for at udvikle kvaliteten i varetagelsen.

Fx indikerer resultaterne, at der på en række områder er nogen forskel i tilsynspraksis mellem de fem tilsyn, særligt i forhold til brugen af sanktioner. Resultaterne indikerer også, at man med fordel kan udvikle inddragelsen af oplysninger fra borgerne, især børn og unge anbragt i plejefamilier.

Socialstyrelsens opgave

Evalueringen dækker perioden 2014-17 og er udarbejdet af Socialstyrelsen med bidrag fra Ankestyrelsen og SFI (nu VIVE).

Socialstyrelsen følger løbende udviklingen i tilsynspraksis og understøtter generelt de fem socialtilsyns arbejde med relevant vejledning og materiale.

Se evalueringen af tilsynsreformen

 

 

Senest opdateret 23-05-2018

Kontakt

Aske Scott Graulund
Leder af Evaluering og Metode

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her