Slutevaluering af fire tidlige og forebyggende indsatser

19-01-2018

DUÅ Baby, DUÅ Småbørn, VIDA og ”Model for tidlig opsporing” er blevet afprøvet i en række kommuner. Formålet har bl.a. været at fremme udsatte børns trivsel. Nu foreligger en samlet evaluering om implementering, virkning og omkostninger af de fire indsatser.

Som led i initiativet ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt” er fire forebyggende indsatser til børn i 0-6 års alderen blevet afprøvet i samlet 15 kommuner.

Nu foreligger en slutevaluering, der formidler viden om implementering, virkning og opstarts- og driftsomkostninger for de alle fire indsatser. Formålet med det samlede initiativ er at fremme udsatte børns trivsel, udvikling og læring.

Evalueringen giver solid viden om indsatsernes implementering og rummer en række anvendelsesorienterede anbefalinger til kommuner og leverandører, der ønsker at arbejde med de fire indsatser. Der er også anbefalinger til justering og opdatering af indsatserne.

DUÅ Baby og DUÅ Småbørn
Evalueringerne af De Utrolige År Baby og De Utrolige År Småbørn vurderer indsatsernes virkning på baggrund af kvalitative interviews med forældrene.

Overordnet set vurderer forældrene, at DUÅ Baby har en positiv effekt på deres barn. De oplever, at deres egne styrkede forældrekompetencer øger den positive kommunikation og anerkendende tilgang til barnet, hvilket bedrer barnets trivsel. Også de forældre, der har deltaget i DUÅ Småbørn, beskriver en positiv ændring i deres barns adfærd og trivsel, som de selv tilskriver deltagelsen i forløbet.

Opsporingsmodellen og VIDA

”Model for tidlig opsporing” er en organisatorisk indsats, der har fokus på at styrke både opsporingen af børn i en udsat position og samarbejdet om disse børn, dels med forældrene, dels på tværs i kommunen.

Medarbejdere i dagplejen og daginstitutionerne oplever gevinster i forhold til øget systematik, styrket forældresamarbejde og rum for refleksion, og de vurderer, at deres handlekompetencer er øget i forbindelse med projektet, sådan som det også er intentionen med indsatsen. De ansatte i sundhedsplejen vurderer indsatsen mindre positivt og oplever bl.a., at der på nogle områder sker et fald i handlekompetencer.

Indsatsen VIDA, der retter sig mod udsatte børn i dagtilbud, viser signifikant effekt på børnenes evne til empati, dog kun for de børn, som ved den første måling havde den højeste trivsel, og hvis mødre har mere end folkeskolens grunduddannelse. Effekten er ikke signifikant på selvkontrol og samarbejde.

Der er også foretaget vurderinger af opstarts- og driftsomkostninger for alle fire indsatser.

Til praktikere og beslutningstagere

Rapporten henvender sig navnlig til praktikere og beslutningstagere, der har interesse i de specifikke indsatser og eventuelt overvejer at gå i gang med en indsats til målgruppen, eller som allerede arbejder med en eller flere af indsatserne.

Slutevalueringen er gennemført af Oxford Research og KORA for Socialstyrelsen. Der er tidligere publiceret en midtvejsevaluering.

Se: "Slutevaluering af forebyggende og familierettede indsatser i 'Tidlig Indsats - Livslang Effekt'"

Se: ”Midtvejsevaluering af fire forebyggende og familierettede indsatser

Læs mere om DUÅ-småbørn, ”Model for tidlig opsporing” og VIDA på Vidensportalen

Læs mere om forebyggelse og tidlig indsats på Socialstyrelsen.dk  

Senest opdateret 19-01-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her