Peer-støtte gavner mennesker med psykiske vanskeligheder

12-09-2018

Alle får øget håb. Modtagerne af støtten får et bedre netværk, giverne udvikler deres kompetencer, og medarbejderne får troen på, at borgeren kan komme sig. Det er nogle af resultaterne af et projekt, hvor personer med egne erfaringer fra psykiatrien har ydet støtte til ligesindede. Socialstyrelsen udgiver flere materialer om peer-støtte.

Peer-støtte er støtte, der gives fra borger til borger på baggrund af fælles, personlige erfaringer, fx med angst, depression, misbrug eller fysiske lidelser.

De senere år har der været en voksende interesse for brug af peer-støtte, og i 2014 igangsattes et projekt, hvor mennesker med egne erfaringer fra regional og kommunal psykiatri har været engageret som peer-støttegivere på blandt andet sengeafsnit og botilbud. I alt seks modeller er blevet udviklet og afprøvet i projektet via tre partnerskaber mellem regioner, kommuner og brugerorganisationer.

Projektet er nu afsluttet, og Socialstyrelsen udgiver i den forbindelse en evalueringsrapport og et modelkatalog. 

Større forståelse for borgerens perspektiv

Evalueringen viser, at peer-støtten for alle parter forbindes med øget håb om recovery.

De borgere, som modtager peer-støtte, oplever et bedre socialt netværk og større forbundethed med andre. Stigmatiseringen bliver mindre, og de oplever større åbenhed i forhold til at tale om og forholde sig til psykiske vanskeligheder.

Også giverne af peer-støtte oplever afstigmatisering i forhold til deres psykiske vanskeligheder og et generelt løft i kompetencer, ikke mindst i forhold til arbejdsmarkedet, som nogle af dem har haft begrænset tilknytning til.
 
De hospitaler, botilbud mv. som har engageret peerstøtte-givere, oplever, at arbejdspladsen bliver bedre til at understøtte recovery.  Der kommer en større forståelse for borgerens perspektiv, og skellet mellem borgere og behandlingssystem reduceres. Sprogbrugen er blevet anderledes, og det lader til, at mødet med den enkelte borger i mange tilfælde har ændret karakter i mere positiv og ligeværdig retning.

Evalueringen peger også på, at arbejdet med peer-støtte kan være udfordrende, og at ledelsesmæssig opbakning er afgørende, ligesom ledelse og medarbejdere bør rustes fagligt til samarbejdet og integrationen af peer-støttefunktionen i organisationen. 

Modelkatalog, implementeringsguide og notat om uddannelse

Ud over evalueringsrapporten udgives et katalog med beskrivelser af de seks modeller, som er blevet afprøvet af flere kommuner og regioner. Modelbeskrivelserne beskriver målgruppe og mål, konteksten for implementering og den logiske model bag indsatsen (ressourcer, aktiviteter, præstationer og virkninger).

Der er også en beskrivelse af organisatoriske forhold og en vurdering af de økonomiske omkostninger ved brug af modellen.

Publikationen ”Peerstøtte på det psykosociale og psykiatriske område – inspiration til udvikling og implementering”, der blev udgivet undervejs i projektet, uddyber de organisatoriske forudsætninger og giver råd om implementering.

Partnerskaberne bag de afprøvede modeller for peer-støtte har formuleret et notat, der beskriver en mulig ramme for peer-uddannelse i Danmark. Notatet stilles til rådighed af partnerskaberne via Socialstyrelsen.dk medio okotber 2018. 

FAKTA

De tre partnerskaber består af:

  • Region Midt, Aarhus Kommune, Viborg Kommune, Randers Kommune samt SIND ved SINDs Pårørenderådgivning
  • Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Rudersdal Kommune, Helsingør Kommune, Det Sociale Netværk samt Psykiatriforeningernes fællesråd i Region Hovedstaden
  • Psykiatrien Region Sjælland, Roskilde Kommune samt SIND Roskilde og Lejre.

Projektet er finansieret af satspuljeaftalen for 2014 og igangsat af Socialstyrelsen i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Socialstyrelsen har stået for evalueringen.

Materialer om peer-støtteSenest opdateret 12-09-2018

Hør om peer-støtte

Vi holder tre fyraftensmøder i efteråret:

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her