Partnerskaber giver rum for nye oplevelser for borgere med handicap

25-06-2018

Partnerskaber med frivilligcentre, kommuner og andre aktører kan skabe nye oplevelser og relationer for borgere med handicap. Det peges der på i en ny evaluering af et projekt, hvor der har været særlig fokus på at inddrage de frivilliges faglige baggrund.

Blandt både politikere, praktikere og forskere er der store forventninger til et ligeværdigt samarbejde mellem det offentlige, civilsamfundet og private virksomheder. Tanken er, at et sådant samarbejde kan skabe innovation og bidrage til øget inklusion og deltagelse for forskellige socialt udsatte grupper.

Nu foreligger evalueringen af et satspuljeinitiativ, der netop har haft til formål at støtte sådanne partnerskaber mellem kommuner, frivillige organisationer og virksomheder.

I projektet, hvor der er indgået to partnerskaber, har man specifikt arbejdet med at udvikle tilbud til borgere, der har et handicap. De frivillige, der har været med, har trukket på særlige kompetencer, fx en kulturel eller formidlingsmæssig viden eller en faglig baggrund som fx pædagog eller håndværker. Derfor tales der i projektet om ”frivillig faglighed”.

Udbyttet for borgerne

Evalueringen viser, at borgerne har fået forskelligt udbytte af indsatserne:

Borgere med mindre behov for støtte i hverdagen har fået adgang til deltagelse i aktiviteterne uden ledsagelse af en kommunal medarbejder. De har indgået i gensidige relationer med både frivillige og hinanden og således styrket deres netværk.

Den effekt, de har oplevet, knytter sig til, at aktiviteterne er foregået i det civile samfund. Det har bidraget til ”en ny identitet” og øget deres handlekompetencer.  De har til gengæld haft mindre udbytte af, at de frivillige har særlige faglige kompetencer.

Borgere med større behov for støtte har via projektet fået adgang til nye kulturelle rum uden for den kommunale kontekst. Det har resulteret i personlig udvikling og øgede handlekompetencer.

Gruppen har deltaget i aktiviteterne ifølge med en medarbejder. Borgerne har som helhed fået et mindre socialt udbytte, men profiterer til gengæld mere af, at de frivillige også har en specifik faglighed.

Erfaringer med partnerskabsformen

Evalueringen har også haft fokus på selve partnerskabsformen og de erfaringer, der er høstet med denne.

Partnerne har haft forskellige motivationer for at deltage, men alle har oplevet et udbytte for deres egen organisation. Samarbejdet har til dels hvilet på gode personlige relationer, allerede inden partnerskaberne blev skabt, men også på en vilje til at lære af hinanden og af aktiviteterne. Alle har bevæget sig ’ind på midten’, og alle har haft opbakning fra egen organisation til at tage beslutninger.

Det har været en central erfaring, at godt samarbejde skal vedligeholdes kontinuerligt- En anden fælles læring er, at gruppeaktiviteter og understøttelse af fællesskaber er vigtige for at fastholde de frivillige og for at skabe rammer for nye netværk for borgerne. Gruppeaktiviteter omfatter i denne sammenhæng både fællesskaberne mellem borgere og de frivillige og mellem de frivillige internt.

Evalueringen er gennemført af VIVE for Socialstyrelsen. Ud over evalueringsrapporten publiceres også et mindre hæfte med de væsentligste læringspunkter fra de to partnerskaber.

At skabe deltagelse for borgere med handicap gennem frivillig faglighed – Evaluering af to partnerskaber mellem kommuner, frivilligcentre og andre aktører

Kort & Klart-hæfte: Partnerskaber - At skabe deltagelse for borgere med handicap

Senest opdateret 25-06-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her