Ny runde af ledernetværket på området for udsatte børn og unge 2018-21

21-03-2018

Ledernetværket er et forum, hvor landets ledere på myndighedsområdet for udsatte børn og unge mødes, sparrer og holder sig ajour med udviklingen på feltet. Hovedtemaet for det nye ledernetværk er at styrke den helhedsorienterede indsats for udsatte børn og unge og deres familier.

Børne- og Socialministeriet og Socialstyrelsen inviterer landets kommuner til en ny runde af ledernetværket på udsatte børn og ungeområdet.

I det nye ledernetværk vil der - som en naturlig forlængelse af de seneste års indsats for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen - være fokus på at styrke den helhedsorienterede indsats for de udsatte børn og unge og deres familier.

Det kræver vedholdenhed og et stærkt ledelsesfokus at få alle faggrupper rundt om de udsatte børn og unge til at tænke og arbejde samlet og helhedsorienteret. Det gælder allerede fra det tidspunkt, hvor sundhedsplejersken, pædagogen eller læreren bliver bekymret for et barn, til indsatsen sættes i værk, og til sagen afsluttes.

Ledernetværket vil bestå af en fast kreds af kommunale chefer, ledere og teamledere med ansvar for myndigheds- og udførerområdet. Herudover vil der løbende blive inviteret lederkollegaer med fra sundhedsplejen, dagtilbud, PPR, skole, UU-vejledningen, voksen-, social-, og beskæftigelses- og uddannelsesområdet, da disse faggrupper alle spiller en afgørende rolle i at styrke kvaliteten af kommunernes helhedsorienterede indsats på børneområdet.

Det er KL, der står for faciliteringen af netværket, og inden påske sendes invitationerne til tilmelding ud til landets kommuner.

Ledernetværkets fokus i 2018-21

I 2018 vil ledernetværket sætte fokus på den faglige ledelses ansvar og opgaver i forhold til at sikre den tværgående og helhedsorienterede indsats. I den forbindelse sættes også fokus på de forskellige faggruppers roller og ansvar omkring de udsatte børn og unge og deres familier.

I de efterfølgende år 2019-21 vil ledernetværket fokusere på den helhedsorienterede indsats i barnets og den unges forskellige livsfaser: 0-6-årsalderen, skolealderen og overgangen til voksenlivet.

 

Senest opdateret 21-03-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her