Ny erfaringsopsamling om metoder til forebyggelse af vold og magtanvendelse

06-12-2018

Metoden LA2, der er en ressourcefokuseret videreudvikling af Low Arousal, og Feedback Informed Treatment (FIT) kan være med til at forebygge vold og magtanvendelse på botilbud. Det er konklusionen i erfaringsopsamlingen fra et satspuljeprojekt, hvor metoderne er blevet afprøvet.

Socialstyrelsen har udarbejdet en erfaringsopsamling fra projektet ”Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud”, der indsamler erfaringerne fra de tre botilbud, der har deltaget i projektet.

Formålet med projektet har været at forebygge trusler, vold og magtanvendelser gennem afprøvning af de to metoder LA2 og Feedback Information Treatment (FIT). LA2 er en ressourcefokuseret videreudvikling af den pædagogiske tilgang Low Arousal, der kan bruges til  forebygge, håndtere og lære af konflikter, mens FIT er en metametode til dialog og udvikling af fagprofessionelle indsatser gennem løbende feedback fra borgeren.

Projektet er finansieret af satspuljeaftalen for 2014-17. Målgruppen for projektet har været borgere med svære psykiske lidelser, der har boet på tre forskellige botilbud i henholdsvis Aarhus, København og Frederikshavn kommuner.

Færre magtanvendelser og voldsomme episoder

Erfaringsopsamlingen viser overordnet, at der er sket et fald i antallet af både magtanvendelser og episoder med vold i projektperioden. Det vurderes, at faldet – udover implementeringen af metoderne - også skal tilskrives en række øvrige tiltag, der er sket på botilbuddene både før og under projektperioden.

Samtidig vurderes det i erfaringsopsamlingen, at LA2 og FIT har bidraget til en større grad af systematisk praksis på botilbuddene, og at metoderne understøtter indsatsen ved at styrke deres deeskalerende arbejde og på denne måde forebygge, at konflikter udvikler sig.

Erfaringer fra projektet peger desuden på, at metoderne styrker dialogen mellem borger og fagprofessionel, blandt andet fordi der er fokus på borgerinddragelse, og fordi metoderne har udviklet et fælles sprog, som fremmer en mere reflekteret praksis i forhold til arbejdet med voldsforebyggelse og reduktion af magtanvendelse.

Behov for vedvarende ledelsesopbakning

Det bemærkes også i erfaringsopsamlingen, at det kan være en udfordring at implementere to forskellige metoder på samme tid, og at implementeringen medvirkede til en kulturændring hos fagprofessionelle, fordi metoderne kan bevirke, at fagprofessionelle kommer ud af deres ”komfortzone”, hvilket umiddelbart kan give den enkelte fagprofessionelle et følelse af kompetencetab.  

Der peges desuden på, at implementeringen af de nye metoder kræver struktur, systematik og løbende opfølgning, og at det er centralt med en vedvarende tydelig og synlig ledelse.

Se erfaringsopsamlingen af projektet "Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud"

 

 

Senest opdateret 06-12-2018

Kontakt

Finn Blickfeldt Juliussen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her