Håndbog om domfældte med udviklingshæmning – ny samlet udgave

07-06-2018

Socialstyrelsen har opdateret og samlet to tidligere håndbøger om domfældte med udviklingshæmning. Det sker i anledning af, at lovgivningen på området er ændret. Der er bl.a. vedtaget nye indgrebsmuligheder i servicelovens kapitel 24 a om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v.

Borgere med udviklingshæmning kan ligesom alle andre blive sigtet og dømt for kriminalitet. Men som følge af deres mentale og psykiske tilstand er de ikke egnet til at blive varetægtsfængslet eller straffet på almindelig vis. I stedet vil de enten komme under tilsyn eller blive anbragt på en boform under de sociale myndigheder.  

Lovgivningen på området blev ændret i 2014, hvor Socialstyrelsen sidst udsendte en håndbog om sigtede og domfældte med udviklingshæmning. Her i 2018 er der sket nye lovændringer, bl.a. er der tilføjet nye indgrebsmuligheder i servicelovens kapitel 24 a om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v.

Socialstyrelsen udgiver derfor nu en ny og opdateret håndbog til fagpersoner, der arbejder med målgruppen.

Håndbogens indhold

Håndbogen ene formål er at give et samlet overblik over den lovgivning, der regulerer indsatsen overfor sigtede og domfældte med udviklingshæmning. Det drejer sig især om bestemmelser i straffeloven, retsplejeloven og serviceloven.

De domfældte, der anbringes på en boform, er ofte dømt for grov eller personfarlig kriminalitet, eller vurderes at være i særlig risiko for at begå ny kriminalitet. Forebyggelse af recidiv er derfor en central del af den professionelle indsats.

Håndbogens andet fokus drejer sig om dette kriminalpræventive arbejde. Bogen beskriver konkrete, socialpædagogiske indsatser og giver eksempler på, hvordan personalet kan håndtere nogle af de udfordringer, som det forskelligartede regelgrundlag kan medføre. Der gives også eksempler på systematiske metoder til vurdering af risikoen for, at en borger begår ny kriminalitet.

Håndbogen henvender sig især til ledere og medarbejdere ved de sociale myndigheder og på boformer, som varetager opgaver i relation til målgruppen.  Håndbogen kan desuden være relevant for tilsynsførende, værger, bistandsværger, forsvarsadvokater, anklagemyndighed, domstole, politi m.fl.

Erstatter to tidligere udgivelser

Den nye håndbog har titlen ”Håndbog om sigtede og domfældte borgere med udviklingshæmning – lovregler og kriminalpræventive sociale indsatser” og erstatter styrelsens to tidligere udgivelser på området: ”Sigtede og domfældte med udviklingshæmning under kommunalt tilsyn – en håndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer” (2010) og ”Indgreb som del af den kriminalpræventive sociale indsats – til professionelle på boformer for sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende (2014).

Find håndbog om sigtede og domfældte med udviklingshæmning

Skemaerne om indgreb er opdateret

Som en konsekvens at nye indgrebsmuligheder er skemaerne til indstilling, registrering og indberetning af indgreb efter servicelovens kapitel 24 a er opdateret.

Find de opdaterede skemaer vedr. indstilling, registrering og indberetning af indgreb 

Senest opdateret 07-06-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her