Gode resultater af styrket indsats mod vold på botilbud

19-12-2018

Et fald i voldsepisoder på 24 procentpoint er det mest markante resultat af projektet ”Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud”. Gennemgående i projektet har været brugen af redskaberne ”Mestringsskema” og Bröset Violence Checklist (BVC). Se evalueringen og de opdaterede metodemanualer.

Satspuljeprojektet ”Styrket indsats til forebyggelse af vold på botibud” blev iværksat i 2015 efter en periode, hvor voldsomme episoder havde resulteret i flere drab på medarbejdere på forskellige sociale tilbud. Der har derfor været et udbredt ønske om en styrket indsats, så både beboere og medarbejdere på botilbud kan føle sig trygge og blive bedre til at forebygge og håndtere voldelig adfærd.

I projektet er afprøvet to redskaber, ”Mestringsskema” og Bröset Violence Checklist (BVC), på ni botilbud (herunder et særforanstaltningstilbud) og et forsorgshjem.

Mestringsskemaet, der oprindeligt er udviklet af Region Nordjylland, kan beskrives som et samarbejds- og dialogredskab. BVC er et screeningsredskab, som personalet kan bruge til at vurdere, om der er risiko for voldelig adfærd fra en given borger inden for de næste 24 timer. Redskabet giver dermed mulighed for at igangsætte en forebyggende indsats i tide.

Kombinationen af de to redskaber skal understøtte, at der fokuseres på sikkerhed for personale og borgere, samtidigt med at borgernes mestringsevne øges.

Færre voldsepisoder

Nu foreligger slutevalueringen af projektet, og den viser, at der på tværs af de otte botilbud (særforanstaltningstilbuddet indgår ikke heri) er sket et fald i antallet af voldsepisoder på i alt 24 procentpoint. Evalueringen viser desuden, at det såkaldte mestringsniveau blandt borgerne gennemsnitligt ligger lidt højere, efter at indsatsen er blevet implementeret.

Den kvalitative del af evalueringen påviser desuden en række positive erfaringer med metoderne hos medarbejderne, der blandt andet har fået en fælles tilgang og systematik. Det betyder, at der er kommet fælles forståelse af, hvad der skal defineres som vold, og det har givet kollektive standarder for, hvornår og hvordan der skal handles i forskellige situationer.

Medarbejderne ytrer bredt set stort tilfredshed med deres arbejde. Der har dog ikke, som forventet, kunne registreres en forbedring i det psykiske arbejdsmiljø, der vurderes som ganske stabilt af medarbejderne. Niveauet for medarbejdernes handlekompetencer er ligeledes uændret.

Evalueringen er gennemført af Oxford Research og bygger på både kvantitative og kvalitative data.

Borgerne på tilbuddene har primært psykiske lidelser eller kognitive funktionsnedsættelser. Flere af borgerne har også misbrug eller særlige sociale problemer.

De fleste af de deltagende tilbud har valgt at fortsætte med at bruge de to redskaber efter projektets afslutning i en form, der er tilpasset deres daglige drift.

Opdaterede metodemanualer

Der er tidligere udgivet metodemanualer til de to redskaber, ”Mestringsskema” og Bröset Violence Checklist. De er nu opdateret med afsæt i de erfaringer og input, der er indsamlet i forbindelse med udarbejdelse af slutevalueringen.

Se slutevalueringen af projekt ”Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud”

Se metodemanualer og andet materiale til arbejdet med metoderne

Senest opdateret 19-12-2018

Kontakt

Elisabeth Marian Thomassen
Kontorchef

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her