Frivillighed i forandring – ny analyse

13-06-2018

De senere års forandringer i den frivillige sociale sektor afspejles i nye ønsker og behov for understøttelse. Det gælder bl.a. i relation til økonomi, samarbejdet med kommunen og i spørgsmålet om øget professionalisering. Det fremgår af en ny analyse.

Det frivillige Danmark er under forandring i disse år. Det beskrives i en ny rapport, der analyserer tendenser og udfordringer på det frivillige sociale område.

Analysen har særligt fokus på, hvordan nationale aktører kan bidrage til at udvikle og understøtte det frivillige sociale område. Aktuelt er der tale om Center for Frivilligt Socialt arbejde, Fonden for Socialt Ansvar, Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, Frivilligrådet og Socialstyrelsen, der understøtter sektoren via bl.a. rådgivning, kurser og tilskud.

Den frivillige sektor i dag

Den frivillige sociale sektor i Danmark udfylder både en rolle som leverandør af service og som talerør for socialt udsatte grupper. Sektoren er meget differentieret og strækker sig fra medlemsbaserede organisationer til løsere netværksorganiseringer og socialøkonomiske virksomheder.

En af de udviklingstendenser, forskningen peger på, er en øget markedsgørelse, som stiller nye krav til området med fokus på kontrakter, performance, effekt, dokumentation og professionalisering.

Der samarbejdes i stigende omfang med kommuner om velfærdsydelser, og samtidig er der en tendens til hybridisering. Det vil sige, at den traditionelle arbejdsdeling mellem stat, marked og civilsamfund forandres, og der indgås nye partnerskaber og samarbejder.

Endnu en ny tendens er, at en større del af det frivillige engagement orienterer sig mod enkeltsager og finder sted på ad hoc-basis.  

Nye behov for understøttelse

Forandringerne af frivilligheden skaber nye behov for understøttelse fra de nationale aktører. Informanterne i undersøgelsen efterspørger bl.a. understøttelse af lokale netværk og støtte til samarbejdet mellem kommune og civilsamfund. Selvom det tværsektorielle samarbejde også i dag understøttes, efterlyses yderligere hjælp.

Undersøgelsen peger på, at der er behov for at understøtte mangfoldigheden i den frivillige sociale sektor. Det kan ske ved i højere grad at sikre understøttelse af særligt de nyere, hybride og netværksorganiserede former for frivillighed.

De frivillige organisationer oplever et behov for en mere stabil finansiering af den frivillige sociale sektor, ligesom professionaliseringen af den frivillige sektor skaber et øget behov for understøttelse, særligt af de små og mellemstore aktører.

Undersøgelsen er en del af ”Frivilligpakken” i satspuljeaftalen for2016-2019 og er gennemført af VIVE og RUC for Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriet. Analysen er baseret dels på forskningslitteraturen på området, dels på interviews med en længere række aktører.

Understøttelse og udvikling af det frivillige sociale arbejde

Senest opdateret 13-06-2018

Kontakt

Dorte Venø Jakobsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her