Få støtte til implementering af metoden Critical Time Intervention

21-02-2018

Kommuner kan søge om støtte til at implementere metoden CTI i indsatsen til borgere med psykiske vanskeligheder m.fl. Ansøgningsfristen er den 22. marts 2018.

Socialstyrelsen understøtter udbredelsen af metoden Critical Time Intervention (CTI) og tilbyder derfor kommunerne støtte til implementeringen.  

Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis uddannelse af op cirka 30 medarbejdere i metoden og løbende sparring af medarbejderne. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringsprocessen.

Målgruppen for udbredelsen af CTI er borgere, som ønsker en forandring i deres liv, og som er berettiget til at modtage støtte efter Serviceloven.
Der kan være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager § 85 støtte på et botilbud eller lignende tilbud, eller om borgere der på anden vis er i en overgangsfase. Det kan fx dreje sig om:

• Borgere, der har psykiske vanskeligheder, og som enten flytter fra botilbud til egen bolig, går fra psykiatrisk indlæggelse til egen bolig eller løslades fra fængsel og har behov for bostøtte.
• Borgere med prostitutionserfaringer, der modtager bostøtte, og som enten ønsker at forbedre deres livssituation, mens de er i prostitution eller at forlade prostitution.
• Borgere med stofmisbrug, som overgår til en situation, hvor de modtager misbrugsbehandling og gør brug af øvrige sociale indsatser, som kan hjælpe dem i deres livssituation.
• Borgere udsat for vold, som fraflytter et kvindekrisecenter og som har brug for støtte til etablering i et liv uden vold.

Hjemløse kan ikke indgå som en selvstændig målgruppe, men der kan være hjemløse blandt borgerne i ovenstående målgrupper.

Om metoden CTI

CTI er en tidsafgrænset, faseopdelt og fokuseret indsats, der gennemføres af en CTI-medarbejder. Indsatsen er opdelt i tre faser, der i udgangspunktet strækker sig over en samlet periode på ni måneder. Intensiteten er stor i begyndelsen af forløbet for så at aftage i takt med, at opgaver og ansvar overdrages til borger og netværk.

CTI er en ressource- og netværksorienteret tilgang med fokus på recovery og borgerens konkrete indflydelse på prioriteringen i indsatsen.

Læs mere om metoden Critical Time Intervention

Praktiske oplysninger

Kommuner skal anvende et særligt skema til at ansøge  om implementeringsstøtten. Der er udarbejdet en vejledning.

Ansøgningsfristen er den 22. marts 2018 klokken 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet om Critical Time Intervention

Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningsrunder, hvor kommuner kan søge om implementeringsstøtte i konkrete metoder under udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP).

Læs mere om udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet

 

Senest opdateret 01-03-2018

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her