Evaluering af indsatser til forældre med børn med handicap

25-06-2018

Det kan være en hjælp for forældre, der har et barn med en funktionsnedsættelse, at modtage en særlig indsats. Det fremgår af evalueringen af det såkaldte mestringsprogram. Særligt familieindsatsen Stepping Stones viser gode resultater.

Forældre, der har børn med handicap, oplever oftere en højere belastning af familielivet med flere konflikter og mere stress og mistrivsel.

I et forsøg på at afhjælpe belastningen og øge forældrenes mestring af familielivet er tre indsatser under Mestringsprogrammet blevet afprøvet i en række kommuner. Indsatserne er Stepping Stones, terapeutisk bistand og et nyudviklet forældrekursus, der nu alle er blevet evalueret. Evalueringen er foretaget af VIVE for Socialstyrelsen

Stepping Stones

Stepping Stones er en evidens- og manualbaseret familieindsats, der er udviklet i Australien. I forbindelse med Mestringsprogrammet er indsatsen afprøvet af Herning, Hillerød, Kalundborg, København og Aalborg kommuner.

Forældrene i Stepping Stones har udviklet sig i positiv retning i de fleste forhold, der er målt på. Forældrene oplever en styrket evne til at mestre deres familieliv og at både den generelle situation i familiens og barnets situation er forbedret. Interessant er også, at begge forældre profiterer signifikant af indsatsen, men at særligt fædrene føler sig mindre stressede og i bedre trivsel.

De positive resultater af Stepping Stones gør sig også gældende 3-6 måneder efter indsatsens ophør.

Stepping Stones vurderes i evalueringen at være attraktiv for kommunerne, fordi der er tale om en evidensbaseret, forebyggende indsats, der har fokus på at gøre forældrene i stand til selv at løse de problemer, de oplever i hverdagen.

Terapeutisk bistand

Fem kommuner - Greve, Horsens, København, Middelfart og Randers - har tilbudt terapeutisk bistand til forældre, hvis barn for nylig er blevet udredt for fysisk eller psykisk handicap. Der har ikke været tale om en fast model; i stedet har kommunerne hver især tilrettelagt og udviklet et forløb på en 15-20 timer indenfor en overordnet ramme. Forløbet har haft fokus på bearbejdning af psykiske reaktioner på konstateringen af handicappet.

Evalueringen viser, at mødrene i et vist omfang har profiteret af denne form for hjælp. De oplever lidt mindre stress, trives en smule bedre og fungerer lidt bedre i forældrerollen. For fædrene ses der ingen signifikant forandring.

Forældrekurser

Kommunerne Randers, Aabenraa og Aarhus har i samarbejde med brugerorganisationer udviklet en særlig form for kursus for forældre med et handicappet barn. Forældrekurserne skal både skabe øget trivsel i familier med et barn med handicap og udvikle partnerskabet imellem kommuner og brugerorganisationer.

Datagrundlaget har været lille (40 forældre), og de signifikante resultater er begrænsede. Det fremgår dog, at forældrene generelt oplever en lille forbedring i den generelle situation for familien, og mødrene oplever også, at de mestrer forældrerollen bedre.

Evalueringen ser ud over effekten også på implementering og økonomi i forbindelse med de tre indsatser.

Socialstyrelsen understøtter udbredelsen af Stepping Stones via informationsmøder rundt om i landet.

Evaluering af tre mestringsindsatser til forældre med børn med handicap

Senest opdateret 25-06-2018

Kontakt

Dorthe Bevensee
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her