Bostøttemetode viser gode resultater for mennesker med psykiske vanskeligheder

17-05-2018

Bedre funktionsevne og mental trivsel er nogle af de positive resultater for borgere, der har modtaget bostøtte efter CTI-metoden. For medarbejderne er gevinsten, at de oplever, at deres faglighed styrkes. Det viser en ny evaluering af metoden. Socialstyrelsen tilbyder hjælp til at implementere CTI og åbner for ansøgninger i slutningen af maj 2018.

Bostøtte, der gives efter metoden Critical Time Intervention (CTI) giver bedre resultater for borgere med psykiske vanskeligheder end almindelig bostøtte. Det er det overordnede resultat af en afprøvning af metoden overfor borgere, der flyttede til egen bolig, enten fra et botilbud eller efter en indlæggelse på psykiatrisk afdeling.

Fokus på recovery

CTI er en metode, der er baseret på borgerens recovery. Det vil sige, at den tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, behov og ønsker. Formålet med metoden er at støtte borgeren i at blive mere selvhjulpen og hjælpe borgeren med at styrke sin livssituation.

Et CTI-forløb varer ni måneder. I løbet af de ni måneder er der fokus på at opbygge et støttenetværk, som kan bistå borgeren, når indsatsen ophører. I de første tre måneder er støtten intensiv, hvorefter opgaver og ansvar løbende overtages af borgeren og borgerens netværk.

Metoden er i afprøvet i fem kommuner og er nu blevet evalueret. Samtidig med evalueringen udgives en implementeringsguide.

Bedre trivsel og funktionsniveau
Det fremgår af evalueringen, at borgerne, der modtog CTI-indsatsen, oplevede en klar bedring af deres mentale trivsel og af deres funktionsniveau. Funktionsniveauet er i evalueringen målt på tre livsområder: Arbejde og uddannelse, socialt liv samt familieliv og hjemlige forpligtelser. Borgerne udvikler sig i positiv retning i løbet af de ni måneder på alle tre livsområder, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte i tiden efter de ni måneder.

De medarbejdere der har arbejdet efter CTI-metoden er glade for tilgangen. De oplever, at CTI-metoden har styrket deres faglighed, blandt andet fordi den er mere målrettet og mere netværksorienteret end den almindelige bostøtteindsats.

Den økonomiske analyse viser, at omkostningerne for CTI og almindelig § 85-bostøtte er omtrent de samme, men set i forhold til resultaterne, vurderes CTI-indsatsen at være mere omkostningseffektiv.

Få støtte til at implementere CTI

Socialstyrelsen tilbyder kommunerne hjælp til at implementere CTI-metoden. Allerede fra slutningen af maj 2018 vil det igen være muligt for kommuner at søge om hjælp til at implementere metoden i deres tilbud. Private tilbud kan også søge om hjælp til at implementere metoden, men skal søge i samarbejde med en kommune. Socialstyrelsen tilbyder gratis uddannelse og supervision af medarbejdere og ledelse samt implementeringsstøtte i op til to år.

Evalueringen er gennemført af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og er finansieret af satspuljen for 2014-2017. VIVE har også udarbejdet implementeringsguiden.

Evaluering af bostøttemetoden CTI: Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser

Implementeringsguide - CTI-metoden anvendt i bostøtte

Læs om CTI-metoden generelt

Senest opdateret 17-05-2018

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her