Socialstyrelsen introducerer SocialAnalyser

13-03-2017

Socialstyrelsen udgiver to SocialAnalyser. Den ene viser faldet i antallet af anbringelser de senere år. Den anden beskriver sociale karakteristika ved unge, der hverken er i uddannelse eller job. SocialAnalyser er en ny udgivelsesserie fra Socialstyrelsen med vægt på statistik og data.

Socialstyrelsen lancerer nu en ny udgivelsesserie – SocialAnalyser - der er baseret på statistik og andre data.

Analyserne præsenterer viden om aktuelle problemstillinger i en kortfattet og overskuelig form til fx kommunale forvaltninger, faglige organisationer og andre interesserede. Tanken med udgivelserne er både at udfylde videnshuller og generelt inspirere til brug og efterspørgsel af data på socialområdet.

Dybdegående beskrivelser

SocialAnalyserne er ikke bundet til bestemte projekter og kan fx bestå i en detaljeret beskrivelse af en målgruppe og dens typiske problemstillinger. Der kan også gås i dybden med en bestemt type social indsats, eller der kan fokuseres på et mere overordnet tema som fx forebyggelse.

En del af SocialAnalyserne vil rette blikket mod på spændingsfelter mellem socialområdet og tilgrænsende områder som fx beskæftigelses-, uddannelses- eller sundhedsområdet.

Den enkelte analyse kan være opgjort på landsplan eller kommunevis, afhængigt af analysernes formål og omfang. 

Færre anbragte børn og unge

De første to SocialAnalyser handler om hhv. udviklingen i antallet af anbragte børn og unge og indikatorer på udsathed blandt unge, der hverken er tilknyttet arbejdsmarkedet eller er under uddannelse.

Analysen om anbringelser viser, at der i perioden 2010-15 er blevet færre anbragte børn og unge. Der er sket et fald både i det absolutte antal anbringelser og i andelen af anbragte ud af alle 0-22-årige.
Kommunernes samlede udgifter til anbringelser er også faldet i perioden.

Der er markante forskelle mellem kommunerne, både når det gælder antallet af anbringelser og økonomien.

Inaktive unge har indikatorer på social udsathed

I den anden analyse er der lavet en sammenligning mellem unge, der er under uddannelse eller i job (aktive unge) og de, der ikke er (inaktive unge). Analysen er baseret på tal fra 2013-14.

Resultaterne viser, at inaktive unge har flere indikatorer på udsathed end aktive. Udsathed forstås her som lavt uddannelsesniveau, tidligere anbringelser/forebyggende foranstaltninger, stofmisbrug eller kriminalitet. Disse sociale og sundhedsmæssige udfordringer kan være medvirkende til, at de unge hverken er under uddannelse eller på arbejdsmarkedet.

Socialstyrelsen har gennemført de to SocialAnalyser på basis af oplysninger fra Danmarks Statistik.

SocialAnalyse: Anbragte børn og unge 

SocialAnalyse: Indikatorer på udsathed blandt inaktive unge

Senest opdateret 13-03-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her