Nye initiativer skal styrke indsatsen for udsatte børn og unge

18-05-2017

Satspuljepartierne har prioriteret 196,6 mio. kr. til udvikling af PPR, øget efterværn og styrkelse af unges mentaliseringsevne. Socialstyrelsen vil derfor søge efter kommuner og anbringelsessteder, der vil indgå i et samarbejde med styrelsen om projekterne. De første midler udmøntes i efteråret 2017.

Satspuljepartierne har besluttet at udmønte 196,6 millioner kroner i ansøgningspuljer om kvalitetsudvikling af PPR, udbredelse af efterværn til tidligere anbragte unge og styrkelse af anbragte unges evne til mentalisering. Puljerne kan søges dels af kommuner, dels af anbringelsessteder, dels af kommuner og anbringelsessteder i fællesskab.

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Mange kommuner omlægger i disse år til en tidligere og mere forebyggende indsats for børn og unge, blandt andet med fokus på samspillet mellem almenområdet og socialområdet.

Ved at styrke både den tidlige indsats i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og sammenhængen til børne- og familieafdelingen, sundhedsplejen mv. skal børn og unge få lettere adgang og bedre kvalitet i den forebyggende støtte i skole og dagtilbud. Ca. 10 kommuner kan deltage i projektet, hvor kvaliteten i PPR skal udvikles i et partnerskab mellem alle de deltagende kommuner og Socialstyrelsen.

I projektperioden fra ultimo 2017 til 2020 får kommunerne midler til kvalitetsudvikling og ekstra medarbejdere i PPR. Der er afsat 123,1 mio. kr. til udmøntning i kommunerne, og alle midler udmøntes i 2017.

Der afholdes informationsmøde for PPR-initiativet for alle interesserede kommuner i Odense den 26. juni 2017. Informationsmødet annonceres på Socialstyrelsen.dk og Tilskudsportalen.

Investering i efterværn til unge

Vejen ind i voksenlivet kan være svær for mange tidligere anbragte unge, som ofte befinder sig i en mere sårbar situation end deres jævnaldrende, og som ofte har et begrænset netværk, der kan støtte dem, når de skal stå på egne ben.

Derfor investeres der i øget efterværn for de unge i kommuner, der ønsker at arbejde intensivt med deres indsats på området, så efterværn som udgangspunkt tilbydes alle unge i målgruppen, og de unge sikres den bedst mulige overgang til voksenlivet. 4-7 kommuner kan deltage i initiativet, som afvikles i et partnerskab mellem Socialstyrelsen og alle de deltagende kommuner

Der er afsat 59,5 mio. kr. til udmøntning i kommunerne. Midlerne udmøntes af to omgange med en ansøgningspulje i henholdsvis efteråret 2017 og forår 2018. Projektperioden løber i ca. tre år.
Socialstyrelsen forventer at afholde informationsmøde om efterværnsinitiativet for alle interesserede kommuner i september 2017. Informationsmødet annonceres på Socialstyrelsen.dk og Tilskudsportalen.

Styrke børn og unges handlekraft og sociale færdigheder

Anbragte børn og unge har et sværere udgangspunkt end deres jævnaldrende og kan have særligt behov for at træne deres evne til at håndtere udfordringer og indgå i gode relationer.

Derfor inviteres 15-20 åbne anbringelsessteder med børn og unge fra 12-20 år til at deltage i en udvikling eller afprøvning af en række konkrete metoder, redskaber eller tilgange, der kan styrke de unges mentaliseringsevne og herigennem opbygge deres handlekraft og sociale færdigheder. Som led i projektet skal anbringelsesstederne samle dokumentation om resultaterne.

Der er afsat 32,6 mio. kr. til indsatserne, hvoraf 14,0 mio. kr. udmøntes til anbringelsessteder til at understøtte implementeringen lokalt. Midlerne forventes udmøntet med en ansøgningsrunde i efteråret 2017 og projektperioden løber fra ultimo 2017 til 2020.

Socialstyrelsen forventer at afholde informationsmøde om mentaliseringsinitiativet for alle interesserede døgninstitutioner, opholdssteder og kommuner i august eller september 2017. Informationsmødet annonceres på Socialstyrelsen.dk og Tilskudsportalen.

Senest opdateret 18-05-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her