Nærmiljøet afgørende for at forebygge vold på botilbud og forsorgshjem

29-01-2017

Ny rapport om voldsforebyggende arbejde på botilbud og forsorgshjem fremhæver det daglige arbejde med borgeren som centralt. Samtidig udgives en midtvejsevaluering om en konkret voldsforebyggende metode.

I løbet af de seneste år har der været flere alvorlige tilfælde af vold på botilbud og forsorgshjem. Der er på den baggrund et stort fokus på at forebygge voldsepisoder og fremme trivslen for både borgere og medarbejdere.

SFI har for Socialstyrelsen undersøgt hvilke metoder, tilgange og organisationsformer, der virker voldsforebyggende i forhold til behandling og støtte til borgere med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer. Rapporten belyser området gennem et litteraturstudie og via interviews med en række tilbud og eksperter på området.

Forebyggende elementer i hverdagen

Det fremgår af rapporten, at der ikke findes enkle, generelt anvendelige og dokumenterede metoder til forebyggelse af vold, men at voldsforebyggelse bør tænkes ind i den pædagogiske tilgang i indsatsen og i det daglige arbejde.

I rapporten peges der på vigtige elementer i tilgangen til borgeren. For eksempel at det er væsentligt med en ikke-konfronterende tilgang, og at kravene til borgeren tilpasses den enkeltes formåen. Som andre betydende faktorer nævnes et godt arbejdsmiljø præget af tillid og åbenhed, en støttende ledelse og et tilstrækkeligt kompetenceniveau.

Socialstyrelsen er ved at udarbejde nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem. SFI-rapporten er udarbejdet som et bidrag til dette arbejde og henvender sig til beslutningstagere, fagpersoner og andre, der er optaget af forebyggelse af vold.

Voldsforbyggelse på botilbud og forsorgshjem (SFI-rapport)  

Forebyggelse af vold via konkret metode

Samtidig udgives en midtvejsevaluering af initiativet ”Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud”.

Midtvejsevalueringen præsenterer ni botilbud og et forsorgshjems arbejde med voldsforebyggende tiltag i forhold til borgere med kognitive funktionsnedsættelser eller psykiske lidelser.

Metodisk tager projektet afsæt i gode erfaringer med et såkaldt ”mestringsskema”, som Region Nordjylland har udviklet og redskabet Brøset Violence Checklist (BVC), som er udviklet og valideret i behandlingspsykiatrien. I projektet kombineres mestringsskemaet og BVC og til én samlet metode.

Midtvejsevalueringen beskriver, hvordan botilbuddene og forsorgshjemmet har arbejdet med at implementere metoden i deres daglige arbejde.

Rapporten er udarbejdet af Oxford Research og finansieret af Socialstyrelsen.

Midtvejsevaluering af "Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud"

Projektbeskrivelsen for "Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud"

Senest opdateret 29-01-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her