Inddragelse af børn og unge – nyt tema på Vidensportalen

06-04-2017

Inddragelse af børn og unge samt deres familie og netværk er et vigtigt led i sagsbehandlingen og er også med til at skabe en helhedsorienteret tilgang. Se det nye tema på Vidensportalen og læs fx om indsatserne Det inddragende netværksmøde, Åben Dialog og FIT (Feedback Informed Treatment).

Hvordan inddrages børn og unge i deres egen sag? Det kan du nu få indblik i et nyt tema på Vidensportalen.

Temaet præsenterer forskellige metoder til inddragelse af både børnene og de unge selv samt deres familier og netværk. Inddragelsen gælder såvel sagsbehandling som de sociale tilbud, der sættes i værk.

Inddragelse af alle berørte parter er med til at skabe en helhedsorienteret tilgang. Temaet beskæftiger sig derfor også med det tværfaglige samarbejde, hvor faggrupper deler viden og koordinerer indsatsen, så den er sammenhængende og helhedsorienteret og i højere grad kan iværksættes tidligt.

Åben Dialog

Åben Dialog er en tværsektoriel tilgang, der fokuserer på inddragelse af borgerens private og professionelle netværk i forbindelse med psykiske vanskeligheder.

Der er begrænsede dokumenterede erfaringer med anvendelsen af Åben Dialog i Danmark, men SFI karakteriserer Åben Dialog som en lovende tilgang.

Artikel på Vidensportalen om Åben Dialog

Feedback Informed Treatment (FIT)

FIT (Feedback Informed Treatment) er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, FIT kan anvendes uafhængigt af den specifikke problemstilling og indsats og bruges til både børn og voksne. Formålet med FIT er at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af indsatsen ved at inddrage borgeren.

Forskningen peger på, at anvendelsen af FIT både kan bidrage til at forbedre borgernes trivsel og udvikling og til at forebygge og reducere frafald i støtteforløb.

Artikel på Vidensportalen om Feedback Informed Treatment (FIT)

Det inddragende netværksmøde

Det inddragende netværksmøde er en metode, som kan bidrage til at imødekomme lovkravet om, at det i børnesager altid skal overvejes, hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af netværket. 

I praksis er der gode erfaringer med Det inddragende netværksmøde som en metode til systematisk inddragelse af både det private og det professionelle netværk i børnesager. Der foreligger dog meget lidt resultatdokumentation.

Artikel på Vidensportalen om Det inddragende netværksmøde

Se hele temaet om inddragelse på Vidensportalen

Se oversigten over temaer om børn og unge på Vidensportalen

Senest opdateret 06-04-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her