Gode erfaringer med metoderne Åben Dialog og Social Færdighedstræning

30-08-2017

Mennesker med psykiske vanskeligheder kan have gavn af metoderne Åben Dialog og Social Færdighedstræning, der netop er blevet afprøvet. Borgerne fungerer bedre socialt, og metoderne har også en positiv påvirkning på deres recovery. Borgerne er selv tilfredse med forløbene.

Det kan have store konsekvenser for den enkelte at få svære psykiske vanskeligheder ind på livet. Det kan påvirke trivsel, relationer og muligheder for at mestre sit eget liv.

I perioden 2014 – 2017 har flere kommuner landet over i samarbejde med Socialstyrelsen afprøvet Åben Dialog og Social Færdighedstræning i forhold til mennesker med svære psykiske vanskeligheder. Formålet har været, at gøre borgerne i stand til at klare sig enten helt uden eller med mindre indgribende indsatser samt at deltage mere aktivt i samfundet, på arbejdsmarkedet og i uddannelse. DEFACTUM har nu lavet evalueringer af metodeafprøvningerne, der begge viser positive resultater på flere områder. 

Åben Dialog

Åben Dialog er en netværksorienteret tilgang, der understøtter dialogen mellem borgeren og dennes netværk, og derved skaber mulighed for forandringer hos både borgeren og netværket.
Fem kommuner har deltaget i afprøvningen. Evalueringen viser, at borgerne har været tilfredse med forløbene, at der er sket en positiv udvikling i borgernes mentale trivsel og at anvendelse af Åben Dialog ser ud til at bidrage til borgernes recoveryproces.

Social Færdighedstræning

Social Færdighedstræning bygger på en grundlæggende antagelse om, at sociale færdigheder skal forstås i lyset af socialt samvær – at færdigheder opstår, udvikles og forstærkes via samvær. Det er en af de bedst undersøgte metoder til forbedring af social funktionsevne og udvikling af evne til selvstændig livsførelse.

Ni kommuner har deltaget i afprøvningen. Evalueringen viser, at metoden har en positiv effekt på borgernes sociale funktionsniveau og graden af recovery. Der ses en direkte sammenhæng mellem borgernes fremmøde og positive udvikling. Borgernes tilfredshed med gruppeforløbene er meget høj.

Få mere viden om metoderne

Ud over evalueringer er der til hver metode udviklet implementerings- og metodeguides som viser, hvordan man kan implementere metoderne og skabe positive forandringer for målgruppen.

Guiderne henvender sig til aktører, som overvejer eller skal i gang med at arbejde med metoderne. Samtidig udgives to vidensdokumenter, som indeholder de vigtigste elementer fra implementerings- og metodeguiderne og evalueringerne. Vidensdokumenterne kan bruges af fagprofessionelle, beslutningstagere og andre, der ønsker et hurtigt overblik.

Guiderne og vidensdokumenterne er ligesom evalueringerne udarbejdet af DEFACTUM for Socialstyrelsen.

Senest opdateret 04-09-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her