Gode erfaringer med bostøttemetoden CTI

09-02-2017

CTI er en metode, hvor der gives intensiv bostøtte i en afgrænset periode. Metoden afprøves netop nu over for borgere med psykiske lidelser, og de foreløbige resultater er positive. Borgerne oplever bl.a. større mental trivsel. Det viser en ny midtvejsevaluering fra SFI.

Socialstyrelsen er i færd med at afprøve metoden CTI overfor borgere, der enten flytter fra botilbud i egen bolig, eller som kommer fra psykiatrisk indlæggelse tilbage til egen bolig. CTI, der står for Critical Time Intervention, skal støtte borgerne i denne kritiske overgangsperiode.

Nu foreligger en midtvejsevaluering af et statusnotat, og den viser positive resultater af bostøttemetoden på flere parametre.

Om CTI-metoden

CTI har fokus på borgerens ressourcer og på det netværk, borgeren har. Indsatsen er tidsafgrænset og varer 9 måneder. Indenfor disse 9 måneder er indsatsen delt op i 3 faser á 3 måneder.

I starten er støtten omfattende, og derefter aftager intensiteten. I den sidste af de tre faser er der fokus på at sikre, at det private og professionelle netværk arbejder videre med de mål, borgeren har opstillet.

CTI giver øget trivsel

De foreløbige resultater fra afprøvningen viser, at borgere, der får CTI, oplever en øget mental trivsel i løbet af indsatsperioden, mens borgerne i kontrolgruppen, der har modtaget anden bostøtte efter servicelovens § 85, ligger på samme niveau 9 måneder efter bostøttens opstart.

Både borgerne, der har får støtte efter CTI-metoden, og kontrolgruppen oplever en vis bedring i forhold til livsområder som arbejde/uddannelse, socialt liv og familieliv/hjemlige forpligtelser. Her er der ikke nogle væsentlige forskelle mellem de to grupper.
De borgere, der har modtaget CTI, har i forbindelse med indsatsen gjort brug af progressionsmålingsredskabet ”Recovery Star”. 

Resultaterne fra progressionsmålingerne viser en forbedring på 7 ud af 10 dimensioner i borgernes liv, herunder specielt dimensionerne ’netværk’ og ’håndtering af psykisk sygdom’. Der er ikke nogen negativ udvikling på de resterende tre dimensioner. 
Nogle medarbejdere giver udtryk for, at metoden ikke er lige egnet til alle, og at det kan være udfordrende at arbejde med de allermest støttekrævende borgere i et CTI-forløb.

Slutevaluering skal vise langtidseffekt

CTI er anvendt både i Danmark og i udlandet overfor hjemløse borgere med positive resultater. Metoden har også været brugt i udlandet overfor mennesker med psykiske lidelser, men har ikke tidligere været afprøvet herhjemme overfor denne målgruppe. Afprøvningen skal vise, om CTI giver bedre resultater end almindelig bostøtte. 

Midtvejsevalueringen er udarbejdet for Socialstyrelsen af SFI. De endelige resultater af afprøvningen vil foreligge i starten af 2018. Her vil der bl.a. være en vurdering af, om de positive effekter kan fastholdes efter indsatsens ophør.

Gå til udgivelsen: Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser - statusnotat

Se projektbeskrivelsen: Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen

Læs mere om bostøttemetoden CTI generelt 

Senest opdateret 09-02-2017

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her