10 veje til at styrke empowerment for personer med handicap

30-05-2017

Socialstyrelsen udgiver en ny pjece om indsatser, der kan styrke den enkeltes tro på sig selv og sin egen handlekraft. Indsatserne er målrettet mennesker med forskellige funktionsnedsættelser, fx angst, udviklingshæmning eller synshandicap.

At tro på sig selv og sin egen handlekraft er afgørende for alle. Men måske ikke mindst, hvis man har en funktionsnedsættelse og oplever barrierer i omgivelserne.

Derfor er empowerment en hjørnesten i meget socialt arbejde og også væsentligt for at understøtte, at personer med handicap får mulighed for at udfolde deres potentiale og bruge deres ressourcer både i hverdagen og i fx uddannelse, på arbejdsmarkedet eller i foreningslivet.

Egen kraft

Socialstyrelsens nye pjece ”Egen kraft: Empowerment og handicap” fortæller om 10 initiativer, der kan støtte unge og voksne med handicap i at opnå øget tro på egne ressourcer og øget handlekraft.

Pjecen er tænkt som en inspiration til kommuner og organisationer, der gerne vil iværksætte nye indsatser med fokus på empowerment. Der er blandt andet eksempler på initiativer, der gennemføres i partnerskaber mellem kommuner og handicaporganisationer, peerstøtte-initiativer og erhvervsrettede initiativer. Både danske og udenlandske initiativer er repræsenteret.

Initiativerne er rettet mod forskellige handicapgrupper. Nogle henvender sig fx mod en specifik målgruppe som udviklingshæmning, synshandicap, erhvervet hjerneskade eller angst, og andre er rettet mod en bred gruppe af personer med handicap. Nogle af initiativerne er specifikt målrettet unge.

Led i strategi 

Det nye materiale udgives som et led i Det Centrale Handicapråds strategi om holdninger og handicap og blev lanceret på en konference, som blev afholdt 30. maj i Vejle af Socialstyrelsen og Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

Pjecen Egen kraft: Empowerment og handicap

 

Senest opdateret 01-06-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her