Stofmisbrugsområdet i et brugerperspektiv

20-12-2016

Borgere med stofmisbrug oplever en række barrierer i mødet med myndigheder og indsatser, når de søger behandling for deres misbrug. En ny undersøgelse afdækker disse barrierer og peger på, hvilken form for hjælp borgerne selv oplever som brugbar.

Borgere med stofmisbrug har forskellige udgangspunkter og ressourcer og lever forskellige liv. Men på tværs af disse forskelligheder efterlyses generelt en mere fleksibel og helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer. 

Det er en af de overordnede konklusioner i en ny rapport om stofmisbrugsområdet i et brugerperspektiv. Undersøgelsen har fokus på forskellige grupper af borgere med stofmisbrug og deres møde med myndigheder og tilbud, fx misbrugsbehandling, sundhedssystemet og beskæftigelsessystemet.

Rapporten søger at afdække de negative konsekvenser og barrierer, som borgerne oplever som væsentlige i mødet med systemet og de ønsker, de selv har til hjælp og støtte.

Borgere savner inddragelse

Mange af borgerne i undersøgelsen mangler overblik over relevante muligheder for støtte og kender ikke deres rettigheder. De føler sig ikke hørt og inddraget i, hvordan deres problemer skal løses, og mange angiver også, at de oplever problemer med systemet i forbindelse med deres forsørgelsesgrundlag m.v. Det kan fx være, fordi de føler sig presset i irrelevant eller uønsket uddannelse, får afslag på førtidspension eller sendes i en aktivering, som de oplever som formålsløs. 

Især blandt borgerne over 25 år oplever mange sig stemplet som ”stofmisbrugere” og mødt med mistillid. Det betyder, at nogle af dem undlader at opsøge et behandlingstilbud eller ikke får en ønsket indsats som fx smertelindring på skadestuen.

Hjælp der hjælper

Borgerne er også blevet spurgt, hvad de selv oplever som god hjælp. Udover ønsket om en fleksibel hjælp med afsæt i den enkelte borgers situation, fremhæver mange forholdet til behandlere m.fl. som afgørende. Borgerne ønsker at opleve sig hørt, respekteret og inddraget, og stabile og kvalitetsprægede relationer nævnes som forudsætning for et tillidsfuldt samarbejde.

De voksne over 25 år oplever muligheden for at have en bisidder som konstruktiv, mens de unge kan have behov for støtte til at få hverdagen til at fungere. En stor del af de borgere, der indgår i undersøgelsen, har andre udfordringer end stofmisbruget, og mange efterlyser individuel hjælp til psykiske og følelsesmæssige problematikker. 

Undersøgelsen er udarbejdet af SFI for Socialstyrelsen. 

Stofmisbrugsområdet i et brugerperspektiv

Fakta om undersøgelsen

Brugerundersøgelsen baserer sig på kvalitative interview med 106 borgere, der repræsenterer tre hovedgrupper: Unge under 25 år i stofmisbrugsbehandling, voksne over 25 år i stofmisbrugsbehandling og borgere med stofmisbrug, der på undersøgelsestidspunktet ikke var i stofmisbrugsbehandling. 

Undersøgelsen er en udmøntning af aftalen om satspuljen for 2016. Formålet er at se bredt på brugernes møde med myndigheder m.v. og belyse, hvordan man – set fra et brugerperspektiv – bedst bruger midlerne på området.

Senest opdateret 20-12-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her