Midtvejsevaluering af tilsynsreformen

29-01-2016

De nye socialtilsyn begyndte deres arbejde 1. januar 2014. Nu foreligger en faglig midtvejsevaluering af reformen. Den konkluderer, at centrale formål med tilsynsreformen er opfyldt, og at der på nogle områder kræves en yderligere implementering.

Tilsynsreformen trådte i kraft 1. januar 2014. I forbindelse med reformen blev der etableret fem nye socialtilsyn, ét i hver region, der fik til opgave at føre tilsyn med offentlige og private tilbud samt generelt godkendte plejefamilier i regionen.

Nu foreligger en faglig midtvejsevaluering af reformen. Den konkluderer, at centrale formål med reformen og socialtilsynets etablering er realiseret i væsentligt omfang, og at socialtilsynene på kort tid har udviklet et kvalificeret og kompetent tilsyn. Det fremgår også, at der som forventet på nogle områder kræves mere tid og en fortsat implementeringsindsats, for at reformens formål om et ensartet tilsyn på tværs af landet er fuldt opnået.

Hovedresultaterne af midtvejsevalueringen

Blandt hovedresultaterne af midtvejsevalueringen er:

  • Den overvejende del af plejefamilierne og de sociale tilbud udtrykker i høj grad tilfredshed med forløbet forud for og efter det seneste tilsynsbesøg samt det generelle samarbejde med socialtilsynet. 
  • De fem socialtilsyn råder over relevante kompetencer indenfor jura, økonomi og socialfaglige metoder. 
  • Mange anbringelsessteder og plejefamilier oplever en forbedring af tilsynet i forhold til tidligere.
  • Plejefamilierne og de sociale tilbud har overordnet set taget godt i mod den nye kvalitetsmodel, som udgør det obligatoriske redskab, der skal understøtte socialtilsynene i deres faglige vurdering af de enkelte tilbud.
  • En gruppe på ca. 10-15 procent er generelt utilfredse med det nye socialtilsyn. 
  • Socialtilsynet kan med fordel pege på flere udviklingsmuligheder hos sociale tilbud og særligt plejefamilier. 

Endelig evaluering af tilsynsreformen i 2018

Midtvejsevalueringen er sammensat af flere delevalueringer, der er gennemført af hhv. Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og SFI.

Midtvejsevalueringen er udarbejdet til brug for den politiske opfølgning på tilsynsreformen. Der udarbejdes en endelig evaluering primo 2018.

Midtvejsevaluering af tilsynsreformen 

Socialstyrelsens auditfunktion og øvrige opgaver i forbindelse med socialtilsynet

Senest opdateret 29-01-2016

Kontakt

Henrik Frostholm Jensen
Kontorchef

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her