Implementeringen af programmet MultifunC er nu evalueret

21-12-2016

Behandlingsprogrammet MultifunC, der retter sig mod unge med store adfærdsproblemer, er blevet afprøvet på to institutioner i Danmark. Ny evaluering af implementeringen viser, at programmet ikke blev fuldt ud implementeret inden for evalueringsperioden. De unge kan dog godt opleve positive resultater af behandlingen alligevel.

MultifunC er et behandlingsprogram til unge (14-18 år), der har begået kriminalitet eller har andre store adfærdsproblemer. Programmet er udviklet i Norge, hvor det har vist gode resultater, og siden hhv. 2011 og 2012 er det blevet afprøvet på to danske institutioner.

MultifunC sætter fokus på den unges adfærd som et resultat af samspillet mellem den unge og omgivelserne. Derfor finder behandlingen både sted på MultifunC-institutionen og i nærmiljøet – fx i skolen og til fritidsaktiviteter. I programmet bruges flere evidensbaserede metoder og fire teams (udredning, miljø, skole og familie), står for behandlingen.

Udfordringer i implementeringen

Implementeringen på de to danske institutioner er blevet fulgt af SFI fra februar 2012 til marts 2016, og SFI har nu udgivet en rapport. Rapporten har fokus på implementeringen af programmet og ikke på selve kvaliteten eller effekten af behandlingen. 

Det fremgår af rapporten, at de to danske institutioner ikke nåede det fulde implementeringsniveau i forhold til alle dele af programmet inden for evalueringsperioden. SFI fremhæver, at de unge dog godt kan opleve positive resultater af behandlingen alligevel.

Rapporten viser, at det er en stor opgave at implementere MultifunC-programmet. Der er tale om en intensiv indsats, hvori der benyttes en række velbeskrevne socialfaglige metoder, og hvor der er mange aktører involveret.

Udfordringerne har bl.a. omhandlet det interne samarbejde på tværs af de fire forskellige teams og samarbejdet med lokale aktører. Derudover har der af forskellige årsager været en del afbrudte behandlingsforløb. Ofte er der dog væsentlige forskelle de to institutioner imellem.

Brugbare erfaringer

Rapporten peger samtidig på, at der er opnået nogle nyttige erfaringer med at implementere et nyt program, som kan bruges fremadrettet. Der peges bl.a. på vigtigheden af at have fokus på at:

  • Sikre et godt tværfagligt samarbejde mellem teamene på institutionen.
  • Skabe gode eksterne samarbejdsrelationer.
  • Arbejde systematisk med at få de unge til at indgå i prosociale sammenhænge. 
  • Sikre en god udredning, herunder screening, af de unge for at undgå smitteeffekt blandt de unge og for at sikre et godt match mellem den unge og institutionen.
  • Styrke arbejdet med den unges primære omsorgspersoner. 
  • Sikre gode strukturelle rammer for institutionen, bl.a. i forhold til om institutionen har status af at være hhv. åben eller delvist lukket.

Det fremadrettede fokus

Ved implementeringsperiodens ophør er den ene danske institution (MultifunC Midtjyl-land) fortsat i drift. Den drives af Region Midtjylland og optager unge fra forskellige steder i landet.

I den kommende tid vil Socialstyrelsen i samarbejde med regionen danne sig et overblik over, hvordan kvalitetssikringen og de anvendte metoder kan blive yderligere forankret på institutionen. Også mulighederne for at følge op på effekterne af behandlingen vil blive undersøgt.

Rapport: Implementering af Multifunc

Senest opdateret 21-12-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her