Gruppebehandling til seksuelt krænkede børn og unge

06-12-2016

Tre kommuner har tilbudt gruppebehandling til børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. Resultaterne er overvejende positive. Se evalueringen og læs om to af projektstedernes erfaringer i den nye implementeringsguide.

I tre kommuner - København, Hjørring og Aarhus - har man gennemført et projekt, hvor børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, har modtaget gruppebehandling. Der er begrænset viden om området, og projektet har derfor været betragtet som et forsøg.

Intentionen med gruppebehandlingen har været at ændre barnets oplevelse af stigmatisering og følelser af skyld og skam og standse udviklingen af et negativt selvbillede. Antagelsen har været, at en indsats rettet mod en forbedring af det krænkede barns umiddelbare trivsel, selvbillede og mestringsstrategier også vil medvirke til at forebygge udviklingen af senfølger i voksenlivet.

Guide til kommuner

Nu udgives en metode- og implementeringsguide til aktører, der selv overvejer at etablere gruppeforløb til målgruppen, eller som af andre grunde er interesseret i at få indblik i de erfaringer, der er gjort på området.

Guiden beskriver, hvordan to af projektstederne konkret har arbejdet. Der er ikke tale om en implementering af én bestemt, fælles metode, men snarere om en beskrivelse af behandlingsstedernes respektive erfaringer med gruppebehandling som indsatstype til netop denne målgruppe af børn og unge.

I guiden er der blandt andet fokus på gruppesammensætning. Der er også afsnit om organisation og ledelse, og der redegøres for fordele og ulemper ved at udføre gruppebehandling på forskellige måder. Endelig rummer guiden tips til aktiviteter og ideer til værktøjer, der kan bruges i arbejdet.

De fleste får det bedre

En effektmåling har vist, at flertallet af deltagerne i gruppebehandlingen gennemgår en positiv udvikling. Især den del, der har størst problembelastning fra start, oplever en positiv effekt, som fortsat består to år efter behandlingen. Der er dog også nogle af deltagerne, som ikke profiterer af gruppeforløbene eller ligefrem får det dårligere. En af årsagerne kan være såkaldt negativ spejling, dvs. at nogle af de mere velfungerende får det dårligere, fordi de spejler sig i nogen, som er mere belastede.

Det pointeres i evalueringen, at det ikke kan afgøres, hvilke metoder eller elementer, der er de mest virksomme. Derimod kan man pege på de elementer, som behandlerne og deltagerne selv oplever som virksomme, og på opmærksomhedspunkter ved visitationen og sammensætningen af grupperne.

Datagrundlag og materiale

Datagrundlaget for målingerne er forholdsvis begrænset. Evalueringen er desuden tilrettelagt uden kontrolgruppe, og ændringerne i deltagernes psykiske velbefindende kan derfor også være påvirket af andre faktorer end behandlingen.

Projektet er finansieret af midler fra satspuljen for 2008. DEFACTUM har udarbejdet et omfattende materiale i forbindelse med projektet, herunder en slutrapport, der rummer en evaluering og effektmåling. Metode- og implementeringsguiden optræder som bilag til slutrapporten, men kan læses og bruges uafhængigt af denne. Materialet udgives samlet.

Evaluering, metodeguide og andet materiale om gruppebehandling til seksuelt krænkede børn og unge

Senest opdateret 06-12-2016

Kontakt

Sidsel Rosenberg Bak
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her