Gode erfaringer med sagsbehandlere på væresteder

15-11-2016

Tryggere borgere og et højnet niveau i udredningen og den socialfaglige indsats. Det er nogle af de lovende resultater af et projekt, der haft fokus på at styrke samarbejdet mellem væresteder og kommuner gennem bl.a. fremskudt sagsbehandling. Det viser en evaluering.

Værestederne er tætte på deres brugere og har gode forudsætninger for at fungere som brobyggere til kommunens øvrige tilbud. Det viser tidligere undersøgelser, og det har været baggrunden for et projekt, der har haft fokus på at styrke værestedernes rolle i den sociale indsats.

Omdrejningspunktet har været udvikling og afprøvning af en samarbejdsmodel mellem kommunen og væresteder. Sagsbehandlerne er rykket ud af de kommunale forvaltninger og ind på værestederne med fremskudt sagsbehandling, en fremskudt misbrugsindsats og en styrket ordning med støtte- og kontaktpersoner. 

Lovende konklusion

Nu foreligger en evaluering og konklusionen er lovende. Evalueringen peger på, at samarbejdsmodellen har ført til faglige og organisatoriske gevinster og bidraget til en bredere og bedre kontakt til socialt udsatte borgere.  

Borgerne er generelt meget positive overfor de fremskudte indsatser på værestederne. Blandt andet føler de sig mere trygge og tilpasse i samtalerne med de kommunale medarbejdere, når møderne foregår på værestederne.

Særligt medarbejderne i misbrugsindsatsen og sagsbehandlerne oplever, at udredningen af borgerne og den faglige indsats er blevet forbedret. Placeringen af sagsbehandlerne og støtte- kontaktpersoner på værestederne giver en større nærhed til borgerne og bedre mulighed for at kunne komme i dybden med borgerens problemstillinger. De fremskudte indsatser gør det også muligt at inddrage værestedet i opfølgningen og støtten til borgeren.

Økonomien i samarbejdsmodellen

Kommunerne vurderer, at de nye indsatser til en vis grad erstatter hidtidige indsatser til målgruppen, og at en styrkelse af værestedernes rolle ikke vil gå væsentligt ud over de eksisterende økonomiske rammer på området.

En beregning viser desuden, at antallet af udeblivelser fra samtaler med sagsbehandler fra jobcentret falder markant fra 13 % til under 2 % udeblivelser. Det kan indikere, at modellen rummer besparende elementer.

Samarbejdsmodellen fortsættes i alle 3 kommuner

”Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats” er gennemført af Socialstyrelsen i samarbejde med kommunerne Haderslev, Holstebro og Odense i 2014-16. Landsforeningen af VæreSteder er samarbejdspartner i projektet.

Alle 3 kommuner har valgt at fortsætte hele eller dele af samarbejdsmodellen.

Der vil senere blive udgivet en implementeringsguide. Den henvender sig til andre kommuner og væresteder, der ønsker et stærkere samarbejde, og vil have fokus på den lokale implementering.

Evalueringen er gennemført af KORA. 

Evaluering: Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats

Senest opdateret 15-11-2016

Kontakt

Kirstina Stenager
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her