Evaluering af lovændringer om kontinuitet i anbringelser

09-02-2016

Socialrådgiverne er positive overfor de nye lovregler, men er usikre på, hvordan de skal bruge dem. Det viser den første delrapport i evalueringen af de lovregler om kontinuitet i anbringelser, der trådte i kraft med Barnets Reform.

Som led i Barnets Reform blev der i 2009 vedtaget en række lovregler, som skulle skabe større kontinuitet og stabilitet for anbragte børn og unge. Nu foreligger den første delrapport, som har fokus på udbredelsen og anvendelsen af de nye regler.

Lovreglerne indebærer:

  • Mulighed for anbringelse af 0-1-årige i op til tre år uden krav om genbehandling af sagen (§62 stk. 5), 
  • Pligt til altid at fastsætte en hjemgivelsesperiode på op til 6 måneder (§ 68 stk. 4)
  • Mulighed for videreførelse af en anbringelse uden tidsbegrænsning, hvis et barn er blevet særligt tilknyttet til anbringelsesstedet og har været anbragt i mindst tre år (§ 68 a). 

Usikkerhed om anvendelsen af reglerne

Den nye delrapport viser, at socialrådgiverne ser en række fordele ved reglerne, som de bl.a. oplever kan give mulighed for at skabe mere ro, kontinuitet og tryghed ro for de anbragte børn og unge.

Resultaterne peger dog også på, at konteksten omkring sagerne gør det udfordrende at bruge reglerne i praksis. Ofte er det ikke let for socialrådgiverne at vurdere, hvad der er til barnets bedste, og de kan opleve, at der et modsætningsforhold mellem det gode forældresamarbejde og anvendelsen af lovreglerne.

Det fremgår også, at socialrådgiverne er usikre på, hvilke krav, der stilles til udredningen, og hvornår der er tilstrækkelig grundlag for at anvende reglerne i overensstemmelse med lovens intentioner.
Det nævnes desuden, at socialrådgiverne kan være påvirket af den hidtidige afgørelsespraksis i kommunens børne- og ungeudvalg i deres indstilling til at anvende lovreglerne.

Ifølge rapporten tyder resultaterne på, at lovreglerne er blevet mindre anvendt, end de kunne.

Første delrapport ud af tre om lovændringerne

Den nye delrapport er den første ud af tre, der samlet skal evaluere lovændringerne om kontinuitet i anbringelser. De følgende rapporter har fokus på, om lovændringerne i praksis skaber større kontinuitet og stabilitet for de anbragte børn og unge og fører til øget trivsel. Den samlede evaluering afsluttes i 2020.

Den samlede evaluering gennemføres for Socialstyrelsen af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Delevalueringen er tilgængelig på SFIs hjemmeside:

Delrapport 1 på SFIs hjemmeside om evaluering af lovændringer om kontinuitet i anbringelser 

Senest opdateret 07-11-2016

Kontakt

Elisabeth Marian Thomassen
Kontorchef

Kontakt

Leverandørteam i VISO

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her