Om risikofaktorer

Viden om risikofaktorer udgør et vigtigt grundlag for alle fagprofessionelle på området. Gennem arbejdet med risikofaktorer i det forebyggende arbejde opnås også et tydeligere tværsektorielt fagligt sprog. Risikofaktorerne kan ikke bruges til at forudsige, hvilke børn og unge der vil indgå i kriminalitet eller i en gruppering. Men de kan vise, om den enkelte unge har en forhøjet risiko for at gøre det.

Arbejdet med at identificere kriminalitetstruede børn og unge kan med fordel tage afsæt i forskningsbaseret viden om indikatorerne på risiko. Risikofaktorer udgør et vigtigt videngrundlag for alle fagprofessionelle på det kriminalpræventive felt. Samtidig skaber viden om risikofaktorerne et fælles sprog mellem faggrupper, der er essentielt for et godt tværfagligt samarbejde om børn og unge.

De 50 væsentlige risikofaktorer for børn og unge.

Anvendelse af risikofaktorer 

Forskning viser, at de fleste børn og unge, der er belastet af risikofaktorer i forhold til at indgå i kriminalitet eller i en gruppering, rent faktisk aldrig vil begå kriminalitet eller indgå i en gruppering. Risikofaktorer kan derfor ikke i sig selv bruges til at forudsige, hvilke børn og unge der vil indgå i kriminalitet eller indgå i en gruppering. Men de kan vise, om den enkelte unge har en forhøjet risiko for at gøre det.

Tilstedeværelsen af risikofaktorer hos det enkelte barn eller den enkelte ung er derfor tegn på, at der kan være grund til særlig opmærksomhed på udviklingen i forhold til barnet eller den unge.

Dynamiske, ikke-dynamiske og beskyttende faktorer

I litteraturen skelnes der mellem dynamiske og ikke-dynamiske risikofaktorer. Dynamiske faktorer er forhold, det er muligt at påvirke, for eksempel uddannelse, mens ikke-dynamiske faktorer er forhold, det ikke er muligt at forandre (dvs. statiske), for eksempel køn.

Desuden anvendes begrebet beskyttende faktorer ofte i litteraturen. Beskyttende faktorer er forhold, der foreligger oftere hos børn og unge, der ikke bliver involveret i kriminalitet eller grupperinger. Det betyder altså, at tilstedeværelse af beskyttende faktorer mindsker sandsynligheden for, at de pågældende børn og unge indgår i kriminalitet og/eller grupperinger, eller reducerer betydningen af risikofaktorerne. Beskyttende faktorer kan være såvel dynamiske som ikke-dynamiske.

Det er væsentligt at fremhæve, at det entydige fokus på risikofaktorer i redskabshæfterne bunder i formålet med redskaberne. Redskaberne skal understøtte kommunens arbejde med tidlig og systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge, og derved ikke de efterfølgende indsatser. Derfor skal det også fremhæves, at fokus på risikofaktorer i det efterfølgende arbejde med at afdække barnets eller den unges behov for indsatser med fordel kan suppleres med et tydeligt fokus på beskyttende faktorer, barnets eller den unges robusthed mv.

Både dynamiske, ikke-dynamiske og beskyttende faktorer for børn og unge i risiko omfatter også faktorer, der gør sig gældende for børn og unge i risiko for kriminalitet eller udsathed i øvrigt.

Senest opdateret 03-08-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her