Mere viden om risikofaktorer for børn og unge

Redskabskassen bygger på viden om problemskabende ungegrupperinger og de faktorer, der i særlig grad har betydning for, om børn og unge ligger i risikozonen. Mere viden på området kan findes ved at tage afsæt i introduktionen af ti relevante forskningsbaserede publikationer.

I det følgende fremgår litteratur, der kan give mere viden om risikofaktorer for børn og unge i forhold til at indgå i problemskabende ungegrupperinger. Listen er ikke udtømmende, men kan danne udgangspunkt for videre læsning om viden på området. De 50 beskrevne risikofaktorer, der er særlig relevante for redskaberne, bygger på en række litteratur, der præsenteres på denne side.

De 50 beskrevne risikofaktorer

”Første led i fødekæden?” En undersøgelse af børn og unge i kriminelle grupper

Rapporten giver viden om, hvilke risiko- og beskyttende faktorer der er for at indgå i kriminelle grupper, hvilket sammenlignes med faktorer for øvrige kriminelle samt lovlydige unge. Analysen bygger blandt andet på en spørgeskemaundersøgelse blandt folkeskoleelever i udskolingen.

Udgivet af Justitsministeriets Forskningskontor, 2011.

Justitsministeriets udgivelser fra 2011 (åbner i nyt vindue)

Undersøgelse af rockere og bandemedlemmers opvækstforhold

Analysen giver viden om, hvilke opvækstforhold der udgør risikofaktorer for rocker- og bandemedlemmer sammenlignet med andre krimielle. I analysen sammenlignes 18 faktorer ud fra personundersøgelser udarbejdet af Kriminalforsorgen.

Udgivet af Justitsministeriets Forskningskontor, 2012.

Justitsministeriets udgivelser fra 2012 (pdf)

Problemskabende ungdomsgrupper i Danmark

Analysen giver viden om risikoindikatorer baseret på information fra interview med en lang række fagprofessionelle i landet.

Udgivet af Det Kriminalpræventive Råd, 2013.

Det Kriminalpræventive Råds analyse om problemskabende ungegrupperinger (åbner i nyt vindue)

Betænkning om indsatsen mod ungdomskriminalitet – Betænkning nr. 1508

Betænkningen belyser indsatsen mod ungdomskriminalitet og analyserer denne med henblik på anbefalinger om, hvordan indsatsen tilrettelægges så målrettet og virkningsfuldt som muligt. I forbindelse med udarbejdelsen af den meget omfattende betænkning har eksperter på området gennemført en række øvrige undersøgelser.

Udgivet af Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet, Justitsministeriet, 2009.

Betænkning 1508 findes på Justitsministeriets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

På vej mod ungdomskriminalitet – Hvilke faktorer i barndommen gør en forskel?

Rapporten identificerer forhold og begivenheder i opvæksten, der enten øger eller mindsker sandsynligheden for, at et barn eller en ung begår kriminalitet. Rapporten fokuserer på opvæksten ved henholdsvis 7 og 11 år.

Udgivet af SFI, 2015.

Rapporten findes på SFI's hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Rocker, bander og risikofaktorer

Analysen giver viden om, hvilke faktorer der differentierer de i PED registrerede rocker- og bandemedlemmer fra øvrige lovovertrædere. I analysen sammenlignes rocker- og bandemedlemmer, kriminelle og befolkningen i forhold til en række registerbaserede faktorer.

Udgivet af Justitsministeriets Forskningskontor, 2010.

Justitsministeriets udgivelser (pdf)

Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge – Risiko- og beskyttelses-faktorer

Rapporten giver viden om risikofaktorer og beskyttende faktorer, der kan påvirke risikoen for, at et barn eller en ung senere begår kriminalitet. Rapporten giver et omfattende overblik over, hvilke måleinstrumenter der kan anvendes til tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge. Analysen er blandt andet baseret på litteraturstudier af dansk og international litteratur.

Udgivet af SFI, 2011.

Rapporten findes på SFI's hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Evaluering af ressource- og risikoskema – Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge

Evalueringen omfatter det Ressource- og risikoskema, som Socialstyrelsen har udviklet på baggrund af SFI’s rapport Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge – Risiko- og beskyttelsesfaktorer, jf. linket ovenfor. Evalueringen samler erfaringer fra pilotkommuner, der har været med til at afprøve og udvikle ressource- og risikoskemaet.

Evalueringen findes på SFI's hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Vurderingsskemaet til systematisk risikovurdering er udviklet til at identificere børn og unge i særlig risiko for at udvikle kriminel adfærd.

Vurderingsskemaet til systematisk risikovurdering findes i Social - og Boligstyrelsens udgivelser

Socialstyrelsen har i tilknytning til de risikofaktorer, der indgår i Ressource- og risikoskemaet udvalgt en række indsatser og programmer, som kan afhjælpe risikofaktorerne. Et handlekatalog til systematisk risikovurdering udfolder de udvalgte indsatser og programmer. 

Handekataloget til systematisk risikovurdering findes i Social - og Boligstyrelsens udgivelser

Udgivet af SFI, 2013.

Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge – en videns- og erfaringsopsamling

Formålet med udgivelsen er at skabe overblik og videngrundlag til brug for kommunernes arbejde med den lovpligtige plan for en sammenhængende forebyggelsesindsats mod ungdomskriminalitet. Udgivelsen omfatter en række anbefalinger til forebyggelsesindsatsen i kommunerne.

Udgivet af Socialstyrelsen, 2012.

Videns- og erfaringsopsamlingen findes i Social - og Boligstyrelsens udgivelser

Hvidbog. Forebyggelse af rocker- og baderelateret kriminalitet – Perspektiver og inspiration til fremtidens organisering

Hvidbogen giver anbefalinger til og viden om organiseringen af indsatsen og præsenterer viden om rocker- og bandegrupperinger, deres kriminalitet, årsagerne bag og virksomme metoder til at forebygge og bekæmpe kriminaliteten.

Udgivet af Det Kriminalpræventive Råd, 2015.

Hvidbogen kan downloades fra Det Kriminialpræventive Råds hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Senest opdateret 23-01-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her