Hvordan implementeres og evalueres de valgte organiseringsformer?

Temaet understøtter arbejdet med at implementere og evaluere organiseringen og det tværfaglige samarbejde.

Redskaberne til dette tema finder du i gardinet nederst på siden.

Arbejdet med børn og unge med særlige behov skal understøttes af organiseringen og tværfagligt samarbejde. Derfor er det af stor betydning, at organiseringen både aktuelt og i fremtiden understøtter styringsgrundlaget mv.

Ledelsen kan med fordel holde sig følgende forhold for øje i arbejdet med at implementere og evaluere organiseringen og det tværfaglige samarbejde.

  • Er de organisationsforandringer, som blev besluttet, blevet implementeret? 
  • Lever organisationen stadig op til de mål og krav, der blev stillet, da den nuværende organisering blev besluttet?
  • Er der behov for justering eller ændring af organisationen?

Planlægning

Implementering af organisationsændringer kræver planlægning. På den ene side skal der sikres en fortsat og stabil drift, mens der på den anden side skal ske en forandring. Ledelse er en vigtig faktor i denne sammenhæng. Uden en ledelse, der er med til at understøtte og løbende initierer implementeringsprocessen og kommunikerer omkring målsætninger og fastholder og udvikler medarbejderne, vil chancerne for en succesfuld implementering være små.

For at sikre en hensigtsmæssig forankring skal det være klart for alle i organisationen, hvad der forventes af dem. Med en klar rolle- og ansvarsfordeling imellem de forskellige ledelseslag styrkes organisationens muligheder for at tage ansvar for driften, mens en udvikling mod ”det nye” finder sted.

Når en organisationsændring er gennemført, bør organisationen forholde sig til, hvorledes de opstillede mål er nået, eller om der evt. skal justeres i organisationen. Det vigtige i den forbindelse er, at der følges op på målet med organisationsændringen.

Redskaber

Her følger to redskaber til at implementere og evaluere de valgte organiseringsformer.

Når en organisationsændring er implementeret, kan ledelsen med fordel arbejde med en tilbageskuende proces, hvor ændringen evalueres. Evalueringen indebærer, at ønsket eller behovet for ændringen gennemgås igen for at se, om målet er nået, eller der evt. skal justeres eller tilrettes enkelte steder.

Tjekliste til evaluering af organisationsændringer

Når ledelsen skal planlægge en evaluering en organisationsændring, kan ti trin for tilrettelæggelse af processen følges. Alt efter om der skal lægges et særligt fokus på enkelte områder, kan man mindske indsatsen og bredden i de enkelte trin.

Procesbeskrivelse af ti trin til evaluering af organisationsændringer

Senest opdateret 08-05-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her