Opfølgning på økonomi – anvendes ressourcerne som ønsket?

Temaet understøtter den faglige ledelse i arbejdet med at sikre, at ressourcerne anvendes efter planen, herunder hvordan økonomien kan kobles med resultaterne af indsatsen.

Redskaberne til dette tema finder du i gardinet nederst på siden.

Opfølgning på, om budgettet på området for børn og unge med særlige behov anvendes som ønsket, er naturligvis også et vigtigt element i den løbende ledelsesopfølgning.

Tilrettelæggelsen af processen for opfølgning på økonomi bør spille sammen med den overordnede proces for budgetopfølgningsarbejdet, som er i kommunen generelt. Det vil sige, at fx tidspunkterne for opfølgningen med fordel kan koordineres med de nationale og lokale krav til opfølgning på økonomien.

Mange kommuner har udviklet faste budgetopfølgninger, hvor der gøres status på forbrug i forhold til budget på området. Herunder fx opgørelse af udgifter pr. forebyggende indsats eller anbringelse fordelt på typer. Man kan dog også med fordel følge op på, om økonomien anvendes i henhold til de prioriteringer eller mål, der er opstillet. Eksempelvis om der sker en ønsket økonomisk ændring i forholdet mellem ressourceanvendelsen til forebyggelse og anbringelse, eller om der sker en prioritering af ressourcer til bestemte målgrupper eller indsatser.

Opfølgning på realisering af mål

På siden indgår et eksempel fra en kommune, der har opstillet mål for anvendelsen af indsatserne og den tilhørende økonomi. Disse data afrapporteres her sammen med en angivelse af, om der sker den forventede fremdrift i forhold til målet.

 

Figuren viser et eksempel på mål for anvendelse af indsatser og økonomi
Figuren viser et eksempel på mål for anvendelse af indsatser og økonomi. Kilde: Bornholms Regionskommune. Klik for at forstørre

 

Herudover kan det være værdifuldt at koble økonomi med resultater af indsatserne på kort sigt og eventuelt også effekter på lang sigt. På den måde opnås viden om, hvorvidt ressourcerne anvendes effektivt. Dette er yderligere uddybet i redskabet om resultatdokumentation i temaet om resultatmåling.

Opfølgning på resultater – hvad kommer der ud af indsatserne?

Dette tema har tæt sammenhæng med redskaberne, der præsenteres i elementet Ledelsesinformation.

Ledelsesinformation i faglig styring og ledelse

Redskaber

Her følger to redskaber til at understøtte opfølgningen på økonomi og ressourceanvendelse.

Skabelonen til opfølgning på økonomi sikrer, at ledelsen indsamler relevante data, herunder både udvikling i udgifter pr. måned og forbrug i forhold til budget for året til dato. Der er også mulighed for at tilføje antal foranstaltninger og helårspersoner for at sætte forbruget i perspektiv og dermed sammenholde udviklingen i økonomien med udviklingen i antal. Endelig er der mulighed for at indsætte data fra samme måned året før for at kunne følge udviklingen det sidste år.

Hvis kommunen har adgang til disse informationer fra økonomisystem eller regneark, vil det være relevant at udarbejde en standardrapport, der giver oversigt over samme data.

Skabelon til opfølgning på økonomi

Skabelonen til opfølgning på det økonomiske forbrug på individniveau understøtter det løbende overblik for ledelse og medarbejdere over de økonomiske disponeringer på området.

Skabelonen kan, alt efter anvendelsesbehov, udbygges med analysemuligheder med henblik på at give overblik over samlet forbrug, prognose eller lignende. Desuden kan skabelonen opbygges med et faneblad for hver ydelse eller paragraf eller suppleres med oplysninger om udfører m.m.

Dispositionsskabelonen kan blandt andet anvendes til at følge op på, om en regning modsvarer den planlagte udgift. Skabelonen kan også bruges i dialogen mellem myndighedsområdet og kommunens centrale økonomistab om udviklingen på området.

Skabelon til opfølgning på forbrug på individniveau

Senest opdateret 08-05-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her