Indgang for direktører

Hvordan skaber vi bedre sammenhæng mellem området for børn og unge med særlige behov og dagtilbud, skoler, fritid, sundhed og beskæftigelse? Hvordan implementerer vi styringsgrundlaget i bund, og hvordan følger vi op på resultaterne af vores indsatser for børn og unge? Redskabskassen spiller ind med inspiration til at løfte ledelsens opgave med disse udfordringer.

De elementer, som særligt spiller ind i opgaven som administrativt ansvarlig for området for børn og unge med særlige behov, er præsenteret nedenfor. Herudover kan en lang række af de øvrige temaer og specifikke redskaber være relevante at inddrage i forbindelse med særlige fokusområder i styring og udvikling af området.

Hvordan understøttes fagudvalget i at varetage sin politiske styringsrolle?

Her præsenteres tilgange til rollefordeling mellem fagudvalg og forvaltning samt redskaber til at sætte en klar kurs og retning på området gennem mål m.m.

Hvordan understøttes fagudvalget i at varetage sin politiske styringsrolle?

Styringsgrundlag – introduktion

Her introduceres det, hvordan den politiske og administrative ledelse udvikler og anvender styringsgrundlaget til at løfte styringsrollen. Styringsgrundlaget består blandt andet af den sammenhængende børne- og ungepolitik, serviceniveauer og retningslinjer for sagsbehandlingen.

Styringsgrundlag

Hvordan spiller organisering og styringsgrundlag sammen?

Her gives inspiration til, hvordan organisering kan understøtte arbejdet med at indfri de politiske ambitioner og mål på området.

Hvordan spiller organisering og styringsgrundlag sammen?

Hvordan understøttes organisering af tværfagligt samarbejde?

Her præsenteres redskaber til at sætte fokus på samarbejdet på tværs af de fagområder i kommunen, som er med til at skabe en helhedsorienteret og virkningsfuld indsats for børn og unge. Desuden gives inspiration til samarbejdet med leverandører m.fl.

Hvordan understøttes organisering af tværfagligt samarbejde?

Hvordan bliver kommunens mål og strategier pejlemærker for den faglige udvikling?

Her er vejledning til, hvordan arbejdet på strategisk niveau med faglig udvikling kan tilrettelægges. Samtidig er der fokus på, hvordan den faglige udvikling understøtter implementeringen af styringsgrundlaget i sagsbehandlingen.

Hvordan bliver kommunens mål og strategier pejlemærker for den faglige udvikling?

Hvad kan ledelsesinformation bruges til – behov og anvendelse?

Her præsenteres det, hvordan ledelsesinformation kan anvendes til at følge op på ressourceanvendelsen, hvad der kommer ud af indsatsen for børn og unge, og hvordan det går med udviklingen henimod den ønskede kurs og retning for området.

Hvad kan ledelsesinformation bruges til – behov og anvendelse?

Hvad har modtagerne brug for – indhold?

Her gives konkrete eksempler på nøgletal, som giver viden om administration og lovmedholdelighed, indsatser, målgrupper, resultater og økonomi.

Hvad har modtagerne brug for – indhold?

Senest opdateret 08-05-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her