Screening af lovende indsatser med fokus på integrering af socialfaglige kompetencer i dagtilbud og grundskoler

Forebyggelse og tidlig indsats Dokumenterede metoder børn og unge Skolegang og læring

Integrering af socialfaglige kompetencer på almenområdet kan understøtte den tidlige opsporing af børn og unges mistrivsel og en efterfølgende rettidig indsats. I initiativet screenes der for lovende indsatser, viden og erfaringer med dette.

Projektperiode:

2022 - 2023

Målgruppe:

Initiativets målgruppe er børn i alderen 3-16 år, der går i dagtilbud eller almen grundskole og deres familier, der grundet en afgrænset problemstilling er i en sårbar position.

Baggrund for projektet:

I Danmark ses en stigende mistrivsel hos børn i alle aldersgrupper. Erfaringer peger på, at barnets begyndende mistrivsel, så vidt muligt, kan løses gennem tidlig involvering og samarbejde med aktører med specialiseret viden og kompetencer. De fleste børn er en del af almenområdets dagtilbud eller grundskole. Der foretages i dette initiativ derfor en screening for indsatser, hvor specialiserede socialfaglige kompetencer og viden integreres i almenområdets arenaer. Dette med henblik på, at indsatserne organiseres, koordineres og udmøntes i et samspil mellem social- og dagtilbuds- eller grundskoleområdet i det miljø, hvor barnet har sin hverdag.

Formål:

Projektet har til formål at levere et samlet vidensoverblik, som belyser erfaringer med at integrere socialfaglige kompetencer i almenområdet, samt hvilken betydning denne udvidelse af viden og kompetencer i almenmiljøet har for børn i sårbare positioner og deres familier.

Formålet med denne afdækning er at definere og udvikle en prototype på en ny social indsats som er realiserbar på området.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet følger Social- og Boligstyrelsens Drejebog for strategi for udvikling af den sociale indsats (SUSI).

Samarbejdsparter:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) bidrager med sparring.

Finansiering:

Som del af udmøntningen af Udviklings- og Investeringsprogrammerne 2022 er der afsat 1,2 mio. kr. til screeningsinitiativet. Projektet forventes afsluttet med udgangen af første kvartal 2023.

Kontakt:

Jonathan Damm Aagaard Seldorf
+45 41 93 25 65
Børn, Unge og Familier
Senest opdateret 23-03-2022

Kontakt

Jonathan Damm Aagaard Seldorf
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her