Analyser

Der foreligger en række analyser på byggeområdet, der kortlægger branchens problemstillinger. På denne side kan du finde de forskellige analyser, evalueringer og undersøgelser.

Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud i byggebranchen

Rambøll har udarbejdet en analyse vedrørende reduktion af transaktionsomkostninger ved udbud i byggebranchen. Analysen er offentliggjort i januar 2016.

Analysen redegør for, hvilke hjælpeværktøjer og vejledninger til offentlige ordregivere der kan medvirke til at nedbringe udbudsomkostningerne for både ordregivende myndigheder og tilbudsgivere i forhold til byggeopgaver.

De anbefalede vejledninger bygger på en kortlægning af de omkostningsdrivere, som definerer tilbuds- og udbudsomkostninger. Data er identificeret ved interviews af udvalgte ordregivere og tilbudsgivere, samt relevante medlemsorganisationer i Danmark.

Ligeledes er lignende og øvrige relevante initiativer i henholdsvis Holland, Storbritannien, Sverige og Tyskland afdækket.

Analyse af byggeriets rammevilkår

Deloitte har gennemført en analyse af den danske byggesektor. Analysen består af en hovedrapport og en baggrundsrapport. Analysen blev offentliggjort i maj 2013.

Hovedrapporten klarlægger de rammevilkår, som byggebranchen arbejder under, undersøger rammevilkårenes indvirkning på den danske byggesektor samt kommer med forslag til forbedringer i rammevilkårene.

Der er fokus på sammenhængen mellem rammevilkår og økonomisk performance, da de enkelte rammevilkår i mere eller mindre grad påvirker de økonomiske udviklingstendenser og udfordringerne i byggesektoren.

Baggrundsrapporten kortlægger den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling.

Læs mere i analysen af den danske byggesektor

Analyse af konkurrencesituationen i byggeriet 

Konsulenthusene DAMVAD og Quartz+Co. har udarbejdet en analyse af konkurrencesituationen i byggeriet. Analysen er offentliggjort i december 2013.

Analysen består af dels en kvantitativ del, der indeholder en række indikatorer til belysning af konkurrencesituationen i byggeriet, og dels en uddybende kvalitativ del, som bygger på interviews med en lang række interessenter i byggebranchen.

Analysens kvantitative del indikerer, at der er tegn på forbedret konkurrence i dansk byggeri.

Den kvalitative del peger på, at der dog er plads til forbedringer, herunder bl.a. i forhold til organiseringen af byggesagsbehandlingen, tilrettelæggelsen af de offentlige udbud, og hvordan byggeriet kan blive bedre til at anvende nye materialer og samarbejdsprocedurer.

Læs mere i analysen af konkurrencesituationen i dansk byggeri 

Undersøgelse af byggesagsbehandlingen i sammenlignelige lande

Rambøll har for Social- og Boligstyrelsen gennemført en analyse af, hvilke erfaringer, der er i otte andre sammenlignelige lande med at have private eller semi-private aktører til at foretage hele eller dele af byggesagsbehandlingen eller dokumentation for overholdelse af krav i byggelovgivningen.

Læs mere i undersøgelsen af byggesagsbehandlingen i sammenlignelige lande 

Evaluering af reglerne for transportable telte og konstruktioner samt certificeringsordningen

Læs mere i evalueringen af reglerne for transportable telte og konstruktioner 

Undersøgelsesdokumentation ved færdigmelding efter BR15 

Læs mere om undersøgelsen af dokumentation ved færdigmelding efter BR15

Læs mere om stikprøvekontrol for opfyldelsen af Bygningsreglementet 2015 

Produktivitetskommissionen  

Produktivitetskommissionen offentliggjorde i maj 2013 rapporten ”Konkurrence, internationalisering og regulering”.

Rapporten foreslår en række anbefalinger på baggrund af en kortlægning af den nuværende situation i bygge- og anlægsbranchen.

Hovedbudskabet er, at behandlingen af byggesager skal strømlines, lovgivningen for autorisationer på el-, vvs- og kloakområdet skal moderniseres og der er gevinster ved i højere grad at benytte internationale standarder. 

Via linket ”Bidrag fra centrale aktører” kan du se, hvilke centrale aktører, der har bidraget til Produktivitetskommissionens arbejde.

Læs mere om analysen af konkurrence, internationalisering og regulering her 

 

 

 

Kontakt

Byggeri